Get Adobe Flash player

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи на общински обекти по четири обособени позиции

СЪОБЩЕНИЕ

 

за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в обществена поръчка с предмет:

Изпълнение на строително-монтажни работи на общински обекти по четири обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 – „Реконструкция спортно игрище УПИ IV-974, кв. 158 – външни връзки“;

Обособена позиция № 2 – Благоустрояване на площадно пространство в с. Староселци, община Искър ”;

Обособена позиция № 3 – „Извършване на строително – монтажни работи (СМР) на обект: „Ремонт санитарни възли кв. 158 – гр. Искър“;

Обособена позиция № 4 – Ремонт кухня – Домашен социален патронаж гр. Искър

 

На 09.07.2020 год. от 10.30 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 501 от 08.07.2020 г. на Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с горецитираният предмет.

Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров” № 38.

Назначената комисия е в състав, както следва:

Председател:

Теменужка Василева Христова – Секретар на  община Искър;

Членове:

  1. инж. Йорданка Панайотова ПетковаГлавен инженер в дирекция „Социално-икономическо развитие и териториално селищно устройство” при община Искър;
  2. Бистра Чавдарова Минковска – Главен експерт „Обществени поръчки” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър

Председателят на комисията установи, че същата е в пълния си състав.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на медиите, както и други лица.

Председателят на комисията прочете пред всички текста на заповедта за назначаване на комисията, нейния състав, задачи и срок за работа.

Съобразно разпоредбата на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП председателят на комисията получи срещу подпис от г-жа Гергана Божиновска – Главен експерт „Връзки с обществеността и техническо осигуряване” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” (ОППИТО) при община Искър приемо-предавателен протокол на подадените оферти за участие от дата: 06.07.2020 г., заверено „Вярно с оригинала” копие от регистъра за получените оферти за участие и 3 (три) на брой оферти за съответните обособени позиции.

Съгласно горепосоченият протокол, оферта за участие в публичното състезание по ЗОП в срока до 16:00 часа на 06.07.2020 г. са подали 3 (три) участника.

Офертите са подадени в съответствие с изискванията на чл. 47 от ППЗОП и документацията за участие — в запечатана непрозрачна опаковка.

Подадените оферти са както следва:

 

№ по ред Юридическо лице /фирма/

Участник,

 

Дата, час подаване на офертата Рег. № по програмата за документооборот Забалежка
1. „ВЪЛКОВСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД

гр. Плевен

06.07.2020 г.

14:50:20 часа

Рег. № 30-1512-6 Подадена оферта за обособена позиция

№ 4

2. „СТИВ-14“ ЕООД

гр. Самоков

06.07.2020 г.

14:51:00 часа

Рег. № 30-1626-1 Подадена оферта за обособена позиция

№ 3 и обособена позиция № 4

3. „АРТ- СТРОЙ“ ООД

гр. Плевен

06.07.2020 г.

14:52:45 часа

Рег. № 30-790-25 Подадена оферта за обособена позиция

№ 1

След получаване на приемо – предавателния протокол за подадените оферти за участие в процедурата и съобразно изискванията на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, председателят прочете пред всички присъстващи имената на лицата, подали оферта за участие в процедурата и прикани членовете на комисията да попълнят декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

Председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. Декларациите бяха събрани от председателя, за да ги предостави на Възложителя ведно с протокола от работата на комисията.

След това комисията пристъпи към отваряне на опаковките на участниците, по реда на постъпването й:

  1. Първо се отвори офертата на участник № 1 – „ВЪЛКОВСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД гр. Плевен. Участникът е подал оферта за обособена позиция № 4.

– За обособена позиция № 4:

Председателят на комисията оповести съдържанието й, както и се извърши проверка за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, съгласно изискването на чл. 54, ал.3 от ППЗОП.

В съответствие с изискването на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП тримата членове на комисията подписаха техническото предложение на участника и плика с надпис „Ценово предложение”.

Комисията оповести документите и доказателствата, които опаковката с офертата съдържа и провери съответствието на същите с приложения опис.

  1. Комисията пристъпи към отваряне на опаковките на Участник № 2 – „СТИВ-14“ ЕООД гр. Самоков. Участникът е подал оферта за обособена позиция № 3 и обособена позиция № 4.

За обособена позиция № 3:

Председателят на комисията оповести съдържанието й, както и се извърши проверка за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, съгласно изискването на чл. 54, ал.3 от ППЗОП.

В съответствие с изискването на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП тримата членове на комисията подписаха техническото предложение на участника и плика с надпис „Ценово предложение”.

Комисията оповести документите и доказателствата, които опаковката с офертата съдържа и провери съответствието на същите с приложения опис.

За обособена позиция № 4:

Председателят на комисията оповести съдържанието й, както и се извърши проверка за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, съгласно изискването на чл. 54, ал.3 от ППЗОП.

В съответствие с изискването на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП тримата членове на комисията подписаха техническото предложение на участника и плика с надпис „Ценово предложение”.

Комисията оповести документите и доказателствата, които опаковката с офертата съдържа и провери съответствието на същите с приложения опис.

  1. Комисията пристъпи към отваряне на опаковките на Участник № 3 – „АРТ – СТРОЙ“ ООД гр. Плевен. Участникът е подал оферта за обособена позиция № 1.

За обособена позиция № 1:

Председателят на комисията оповести съдържанието й, както и се извърши проверка за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, съгласно изискването на чл. 54, ал.3 от ППЗОП.

В съответствие с изискването на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП тримата членове на комисията подписаха техническото предложение на участника и плика с надпис „Ценово предложение”.

Комисията оповести документите и доказателствата, които опаковката с офертата съдържа и провери съответствието на същите с приложения опис.

Публичната част от заседанието на комисията приключи след извършването на действията по 54, ал. 3 – 5 от ППЗОП.

Комисията приключи публичното заседанието на 09.07.2020 г. в 11:30 часа.

 

           Комисията продължи работата си в закрито заседание !