Get Adobe Flash player

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на офертите и разглеждане на документите за подбор на участниците в публично състезание за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Възлагане на автобусни превози по нова междуселищна автобусна линия от утвърдената областна транспортна схема от квотата на Община Искър”

СЪОБЩЕНИЕ

за отваряне на офертите и разглеждане на документите за подбор на участниците в публично състезание за възлагане на обществената поръчка с предмет:

 

„Възлагане на автобусни превози по нова междуселищна автобусна линия от утвърдената областна транспортна схема от квотата на Община Искър”

 

На 09.11.2020 год. от 10.30 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 885 от 27.10.2020 г. на Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с горецитираният предмет.

Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров” № 38.

Председателят на комисията установи, че същата не е в пълния си състав, а именно: поради служебни ангажименти отсъства Семьон Ценов Вълов – Кмет на кметство с. Писарово и се замести с рлезервния член – Ана Цветанова Цветкова – младши експерт „Икономически дейности и защита на потребителите” в дирекция „Социално-икономическо развитие и териториално селищно устройство” при община Искър.

Назначената комисия проведе заседанието в състав, както следва:

Председател:

Теменужка Василева Христова – Секретар на община Искър;

Членове:

  1. Десислав Илиев Атанасов – Кмет на кметство с. Долни Луковит, община Искър;
  2. Ана Цветанова Цветкова – младши експерт „Икономически дейности и защита на потребителите” в дирекция „Социално-икономическо развитие и териториално селищно устройство” при община Искър;
  3. Йонетка Иванова Гешева – Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър;
  4. Бистра Чавдарова Минковска – Главен експерт „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър;
  5. Иван Петров Десподов – Представител на Общински съвет – Искър;
  6. Палушка Георгиева Илиева – Председател на браншовите организации в областта на автомобилния транспорт (БСАПОП).

Председателят на комисията прикачи в електронната платформа (ЦАИС ЕОП)  заповедта за назначаване на комисията, нейния състав, задачи и срок за работа.

Електронно подадената оферта е налична в меню „Оферти”.

На основание чл. 54, ал. 2 от ППЗОП председателят на комисията след декриптирането на офертата за участие, получена чрез платформата, в публичната преписка на поръчката автоматично се визуализира наименованието, съответно името на участника, както и информация за датата и часа на подаването.

След настъпване на определения час за отваряне на офертата, информацията, съдържаща се в нея, стана видима за оценителната комисия в системата (ЦАИС ЕОП) като името на участника представлява линк, който води съм пълната информация.

Към момента на отключване на хранилището с получените оферти, комисията установи, че оферта за участие е подадена чрез Централизирна автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки” (ЦАИС ЕОП) от следният участник: „АУТО КЛИМА ТРАНС” ЕООД с. Згалево, община Пордим.