Get Adobe Flash player

СЪОБЩЕНИЕ   за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в обществената поръчка с предмет:   „Предоставяне на Консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проект: „Благоустрояване на парково пространство, ремонт на открит обект за спортна дейност и изграждане на площадки за игра” в гр. Искър, община Искър, включващ следните етапи: І етап – „Благоустрояване на парково пространство  и изграждане на площадки за игра“ в  гр. Искър, Община Искър;

СЪОБЩЕНИЕ

 

за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в обществената поръчка с предмет:

 

„Предоставяне на Консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проект: „Благоустрояване на парково пространство, ремонт на открит обект за спортна дейност и изграждане на площадки за игра в гр. Искър, община Искър, включващ следните етапи:

І етап – „Благоустрояване на парково пространство  и изграждане на площадки за игра“ в  гр. Искър, Община Искър;

ІІ етап  –  „Ремонт на открит обект за спортна дейност“ в  гр. Искър, Община Искър – етапа ще се изпълни след осигуряване на средства от страна на възложителя – след окончателно произнасяне по жалба от Община Искър срещу уведомително писмо №160/м 7.2. от 25.04.2019г. на ДФЗ по реда на чл. 182, ал. 1, т. 4 от ЗОП!, открита с Решение № 33 / 28.08.2019 г.

 

по член 181, ал. 4 от ЗОП във връзка с чл. 54 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки

 

На 29.10.2019 год. от 13:30 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 591 от 18.09.2019 г. на Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с горецитираният предмет.

Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров” № 38.

Назначената комисия съгласно Заповед № 591 от 18.09.2019 г. е в състав, както следва:

Председател:

Теменужка Василева Христова – Секретар на  община Искър;

Членове:

  1. Радослав Банков Андреев – Главен специалист „Устройство на територията, кадастър и регулация, строителство и инвеститорски контрол” в дирекция „Социално-икономическо развитие и териториално селищно устройство” при община Искър
  2. Ани Методиева Емилова – Старши експерт „Социално-икономически дейности, разработване и управление на проекти и по етническите въпроси” в дирекция „Социално икономическо развитие, териториално и селищно устройство” (СИРТСУ) при община Искър

Председателят на комисията установи, че същата не е в пълен състав.

Редовният член на комисията Бистра Минковска не взе участие в заседанието й, поради отпуск по болест. На нейно място в заседанието на комисията взе участие Радослав Банков Андреев – Главен специалист „Устройство на територията, кадастър и регулация, строителство и инвеститорски контрол” в дирекция „Социално-икономическо развитие и териториално селищно устройство” при община Искър, определен със заповед № 591 от 18.09.2019 г. на кмета на община Искър като резервен член.

Председателят на комисията установи, че комисията е в пълен състав.

Резервният член Радослав Банков Андреев – Главен специалист „Устройство на територията, кадастър и регулация, строителство и инвеститорски контрол” в дирекция „Социално-икономическо развитие и териториално селищно устройство” при община Искър, попълни Декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП.

Председателят на комисията откри заседанието и запозна присъстващите със състава и правилата за работа на комисията, както и с разпоредбата на чл. 57, ал. 1 от ППЗОП ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

На 21.10.2019 год. на сайта на община Искър е публикувано съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” на участниците, които отговарят на предварително обявените изисквания на Възложителя.

 

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участници в процедурата.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на медиите, както и други лица.

Комисията пристъпи към отваряне на опаковката с надпис „Предлагани ценови параметри“ на допуснатия участник в процедурата.

Председателят на комисията отвори плик с надпис „Ценово предложение” на участник № 1 „ВИК КОНСУЛТИНГ” ЕООД гр. София  и оповести се Ценовото предложение.

            След извършване на публичното оповестяване на ценовото предложение на допуснатия участник, приключи публичната част от заседанието на комисията и председателят закри същото на 29.10.2019 г. в 13:45 часа.

Комисията продължи своята работа при закрити врати в 14:00 часа.