Get Adobe Flash player

СЪОБЩЕНИЕ   за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в пряко договаряне за възлагане на обществената поръчка с предмет

СЪОБЩЕНИЕ

 

за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в пряко договаряне за възлагане на обществената поръчка с предмет:

„Спешен/авариен ремонт на обект: Покривно покритие на сградата на общинска администрация – гр. Искър“

 

 

 

На 31.03.2020 год. от 10.30 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 217 от 30.03.2020 г. на  Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертата на участника в обществена поръчка с горецитираният предмет.

Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров” № 38.

Председателят на комисията установи, че комисията е в пълния си състав.

Назначената комисия е в състав, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Теменужка Василева Христова – Секретар на  община Искър;

ЧЛЕНОВЕ:

  1. Бистра Чавдарова МинковскаГлавен експерт „Обществени поръчки” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър;
  2. Радослав Банков Андреев – Главен специалист „Устройство на територията, кадастър и регулация, строителство и инвеститорски контрол” в дирекция „Социално-икономическо развитие и териториално селищно устройство” при община Искър.

На заседанието на комисията за провеждане на договарянето за определяне условията на договора, присъства представител на участника в процедурата, а именно Управителя на „АРТ – СТРОЙ” ООД  гр. Плевен – ПЕТЯ БОЖИДАРОВА АРТАРСКА, който се подписа в присъствен списък.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на медиите.

Председателят на комисията прочете пред всички присъстващи текста на заповедта за назначаване на комисията, нейния състав, задачи и срок за работа.

Съобразно разпоредбата на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП председателят на комисията получи срещу подпис от г-жа Гергана Божиновска – Главен експерт „Връзки с обществеността и техническо осигуряване” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” (ОППИТО) при община Искър приемо-предавателен протокол за подадената оферта за участие от дата: 30.03.2020 год., заверено „Вярно с оригинала” копие от регистъра за получената оферта за участие и 1 /една/ на брой оферта.

Офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47 от ППЗОП и документацията за участие — в запечатана непрозрачна опаковка, както следва:

№ по ред Юридическо лице /фирма/

Участник

 

Дата, час подаване на офертата Рег. № по програмата за документооборот
1. „АРТ – СТРОЙ” ООД ,

 ГРАД ПЛЕВЕН

13:38:45 часа;

23.03.2020 г.

Рег. № 30-790-5

 

 

След получаване на приемо – предавателния протокол за подадените оферти за участие в процедурата и съобразно изискванията на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, председателят прочете пред всички присъстващи имената на лицата, подали оферта за участие в процедурата и прикани членовете на комисията да попълнят декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

Председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.  Декларациите бяха събрани от председателя, за да ги предостави на Възложителя ведно с протокола от работата на комисията.

След това комисията пристъпи към отваряне на опаковката на единственият участник:

  1. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на участник № 1 „АРТ – СТРОЙ” ООД гр. Плевен и се оповести съдържание й.

В резултат на разглеждане на офертата и проведените разговори, назначената от Възложителя комисия и управителя на „АРТ – СТРОЙ” ООД  гр. Плевен се договориха, че изпълнението предмета на поръчката ще се осъществи съгласно клаузите на предварително представеният им за разглеждане проект на договора и за договорената обща цена, съгласно ценовото предложение на участника.

 

Комисията приключи заседанието на 31.03.2020 г. в 11.30 часа.