Get Adobe Flash player

СЪОБЩЕНИЕ   за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в договаряне без предварително обаявление за възлагане на обществената поръчка с предмет:

СЪОБЩЕНИЕ

 

за отваряне на офертите и разглеждане на документите на участник в договаряне без предварително обаявление за възлагане на обществената поръчка с предмет:

Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР по проект: „Реконструкция на комбинирано игрище Хандбал и Волейбол “, община Искър “,

открита с Решение № 18 / 05.07.2019 г.

 

 

На 06.08.2019 год. от 10.30 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 393 от 06.08.2019 г. на  Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертата на участника в обществена поръчка с горецитираният предмет.

Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров” № 38.

Председателят на комисията установи, че комисията е в пълния си състав.

Назначената комисия е в състав, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Теменужка Василева Христова

на длъжност: Секретар на  община Искър

ЧЛЕНОВЕ:

  1. Мария Мартинова Иванова

на длъжност: Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър

  1. Радослав Банков Андреев

на длъжност: Главен специалист „Устройство на територията, кадастър и регулация, строителство и инвеститорски контрол” в дирекция „Социално-икономическо развитие и териториално селищно устройство” при община Искър

Офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47 от ППЗОП и документацията за участие — в запечатана непрозрачна опаковка от участник „АТС 88” ЕООД, ГРАД ПЛЕВЕН.

На заседанието на комисията за провеждане на договарянето за определяне условията на договора, присъства представител на участника в процедурата, а именно Управителя – арх. Александър Станев, и арх. Тошо Станев, които се подписа в присъствен списък.

Комисията прие направените предложение и предложената цена от участника и предлага сключване на договор с участник „АТС 88” ЕООД, ГРАД ПЛЕВЕН.