Get Adobe Flash player

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на офертите на участниците за възлагане на обществената поръчка с предмет:

СЪОБЩЕНИЕ

за

отваряне на офертите на участниците за възлагане на обществената поръчка с предмет:

„Изпълнение на строително – монтажни работи по проект: „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа” по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Реконструкция на път PVN 3082  /ІІ-13, Искър – Долни Дъбник/ – /ІІІ-1307/ Искър“;  Обособена позиция № 2: „Реконструкция и рехабилитация на общински път PVN1080 – / II –13, Кнежа – Искър / – Граница общ. (Кнежа – Искър) – Долни Луковит / III-137/”

 

На 11.03.2019 год. от 11:30 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 69 от 08.03.2019 г. на Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с горецитираният предмет.

Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров” № 38.

След като приключи публичната част от заседанието на комисията, председателят закри същото.

Комисията продължи своята работа при закрити врати.

Предстои работа на комисията и избор на изпълнител.