Get Adobe Flash player

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ: „Доставка на един хладилен товарен микробус с товароносимост (850 до 1 300 кг.)“

СЪОБЩЕНИЕ

 ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

 „Доставка на един хладилен товарен микробус с товароносимост (850 до 1 300 кг.)”

 

Днес, 05.11.2018 год., в изпълнение на Заповед № 390 / 05.11.2018 г. на  Кмета на община Искър от 09.30 часа в Заседателната зала на община Искър се събра комисия в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Теменужка Василева Христова – Секретар на  община Искър

 

ЧЛЕНОВЕ:

  1. 1. Сашо Велчев ГерговГлавен експерт „Икономически дейности” в дирекция „Социално-икономическо развитие и териториално селищно устройство” при община Искърщ

 

  1. 2. Сава Огнянов МарковМладши експерт „Икономически дейности и защита на потребителите” в дирекция „Социално-икономическо развитие и териториално селищно устройство” при община Искър

 

със задача: на 05.11.2018 г. (понеделник) от 09.30 часа, в Заседателната зала на община Искър, назначената комисия да получи и отвори подадените оферти за участие в процедурата по реда на тяхното постъпване.

Председателят на комисията откри заседанието.

Не присъства на заседанието на комисията редовният член Сава Огнянов Марков – – Младши експерт „Икономически дейности и защита на потребителите” в дирекция „Социално-икономическо развитие и териториално селищно устройство” при община Искър, поради ползване на платен годишен отпуск.

На мястото му влезе в заседанието резервния член – Мария Иванова – юрисконсулт в дирекция ОППИТО при община Искър.

 

Председателят на комисията отбеляза, че съгласно чл. 187, ал. 1 от ЗОП на 18.10.2018 г. е публикувана Обявата с Изх. № 15-14-106/18.10.2018 г. в „профила на купувача“ на сайта на община Искър –  със срок за подаване на оферти до 17:00 часа на 26.10.2018 год. с предмет: „Доставка на един хладилен товарен микробус с товароносимост (850 до 1 300 кг.)”.

 

На страницата на Агенцията по обществени поръчки  на 26.10.2018 г. е публикувана Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.

В срока, посочен в горецитирана обявата е постъпила една оферта и съгласно чл.188, ал. 2 от ЗОП Възложителят удължи първоначално обявеният срок.

На сайта на община Искър в „профила на купувача“ са публикувани Съобщение за удължаване първоначалния срок за събиране на оферти с Рег. № 91-43-48/29.10.2018 г. със срок за подаване на оферти до 17:00 часа на 02.11.2018 год.

На страницата на  Агенцията по обществени поръчки  на 29.10.2018 г. е публикувана Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.

Председателят на комисията прочете пред всички присъстващи текста на заповедта за назначаване на комисията, нейният състав, задачи и срок за работа и получи срещу подпис от г-жа Ивалина Митова – Главен експерт „Връзки с обществеността и техническо осигуряване” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” (ОППИТО) при община Искър приемо-предавателен протокол за подадените оферти за участие, заверено „Вярно с оригинала” копие от регистъра за получената оферта за участие и една оферта.

 

Съгласно горепосоченият протокол, оферти за участие в срока до 17:00 часа на 26.10.2018 г. е подадена една оферта за участие. Не са постъпили оферти след крайния срок.

При приемане на офертата, същата е регистрирана в деловодството на община Искър, като върху опаковката е отбелязан поредния номер, входящия номер по програмата за документооборот, датата и часа на получаването й.

Офертата е представена на български език в запечатана, непрозрачна опаковка, попълнен съгласно посочения в документацията за участие образец от участника. Върху плика, участника е посочил адрес за кореспонденция, телефон.

 

Оферти са подадени както следва:

 

№ по ред Юридическо лице /фирма/

Участник,

Адрес за кореспонденция

Дата, час подаване на офертата Рег. № по програмата за документооборот
1. „Лора 2007” ЕООД гр. Плевен 16:48:48 ч.

22.10.2018 г.

Рег. № 30-1475-4

 

След получаване на приемо-предавателния протокол за подадените оферти за участие в процедурата и съобразно изискванията на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, председателят прочете пред всички присъстващи имената на участниците, подали оферти за участие в процедурата и прикани членовете на комисията да попълнят декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 по чл.103, ал.2 във връзка с 97, ал.2 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл.51, ал.8-13 от ППЗОП). Председателят и членовете на комисията подписаха цитираните декларации и същите бяха събрани от председателя, за да ги предостави на Възложителя ведно с протокола от работата на комисията.

На публичното отваряне на офертите не присъства участника или негови представители.

 

След това комисията пристъпи към отваряне на офертата и обяви ценовото предложение в изпълнение на чл. 97, ал.3 от ППЗОП.

Председателят на комисията отвори офертата и обяви Ценовото предложение на участник № 1 „Лора 2007” ЕООД гр. Плевен

 Предстои избор на изпълнител и сключване на договор.