Get Adobe Flash player

Съобщение за отваряне на оферти за отваряне на офертите и разглеждане на документите за подбор на участниците в публично състезание за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски, училищно и социално заведения в община Искър и за осигуряване на топъл обяд, по седем обособени позиции”

Съобщение за отваряне на оферти

 

за отваряне на офертите и разглеждане на документите за подбор на участниците в публично състезание за възлагане на обществената поръчка с предмет:

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски, училищно и социално заведения в община Искър и за осигуряване на топъл обяд, по седем обособени позиции

по член 181, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 54 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП)

         На 25.02.2020 год. от 10.30 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 116/24.02.2020 г.  на  Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в  публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски, училищно и социално заведения в община Искър и за осигуряване на топъл обяд, по седем обособени позиции, открита с Решение № 4/31.01.2020 г.

 

Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров” № 38.

 

Назначената комисия е в състав, както следва:

Председател:

            Теменужка Василева Христова Секретар на община Искър;

Членове:

  1. Бистра Чавдарова Минковска – Главен експерт „Обществени поръчки” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър;
  2. Ралица Благомилова Андреева Управител на „Домашен Социален Патронаж” гр. Искър
  3. Величка Дикова Косташка Директор на ДГ „Мара Балева” гр. Искър;
  4. Мирослав Георгиев ШетовскиДиректор на СУ  „Христо Смирненски” гр. Искър.

 

Председателят на комисията установи, че същата е в пълния си състав.

На заседанието на комисията присъства представител на „Евелин Комерс” ООД, град Плевен, г-жа Таня Дауд, която се подписа в присъствения списък.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на медиите, както и други лица.

Председателят на комисията прочете пред всички присъстващи текста на заповедта за назначаване на комисията, нейния състав, задачи и срок за работа.

Съобразно разпоредбата на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП председателят на комисията получи срещу подпис от г-жа Гергана Божиновска – Главен експерт „Връзки с обществеността и техническо осигуряване” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” (ОППИТО) при община Искър приемо-предавателен протокол на подадените оферти за участие от дата: 21.02.2020 год., заверено „Вярно с оригинала” копие от регистъра за получените оферти за участие и 2 /две/ на брой оферти.

Съгласно горепосоченият протокол, оферти за участие в публичното състезание по ЗОП в срока до 16:00 часа на 21.02.2020 г. са подали 2 (две) дружества.

Офертите са подадени в съответствие с изискванията на чл. 47 от ППЗОП и документацията за участие — в запечатани непрозрачни опаковки.

 

Оферти са подадени от следните участници:

 

№ по ред Юридическо лице /фирма/

Участник,

Адрес за кореспонденция

Име, презиме и фамилия на участника  представил офертата или упълномощен представител Дата, час подаване на офертата Рег. № по програмата за документооборот
1. „Кей Енд Ви“ ООД,

град Сливен

Подадена по куриер 13:53:20 часа;

21.02.2020 г.

Рег. № 30-1573-1
2. „Евелин Комерс” ООД,

град Плевен

Подадена с Пълномощно 15:32:42 часа;

21.02.2020 г.

Рег. № 30-936-59

 

След получаване на приемо – предавателния протокол за подадените оферти за участие в процедурата и съобразно изискванията на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, председателят прочете пред всички присъстващи имената на лицата, подали оферта за участие в процедурата и прикани членовете на комисията да попълнят декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

Председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. Декларациите бяха събрани от председателя, за да ги предостави на Възложителя ведно с протокола от работата на комисията.

След това комисията пристъпи към отваряне на опаковките по седемте обособени позиции, за които участниците са подали оферти:

Публичната част от заседанието на комисията приключи след извършването на действията по 54, ал. 3 – 5 от ППЗОП. Комисията приключи публичното заседанието на 25.02.2020 г. в 11,15 часа.

Предстои работа на комисията и избор на изпълнител!