Get Adobe Flash player

Съобщение за отваряне на оферти  за отваряне на офертите и разглеждане на документите за подбор на участниците в публично състезание за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за обекти присъединени на ниво ниско напрежение при условията на свободен пазар за нуждите на община Искър – улично осветление на територията на гр. Искър, общински мероприятия и детско заведение, находящи се в гр. Искър”

Съобщение за отваряне на оферти

 за отваряне на офертите и разглеждане на документите за подбор на участниците в публично състезание за възлагане на обществената поръчка с предмет:

„Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за обекти присъединени на ниво ниско напрежение при условията на свободен пазар за нуждите на община Искър – улично осветление на територията на гр. Искър, общински мероприятия и детско заведение, находящи се в гр. Искър”

по член 181, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 54 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП)

 

На 24.04.2020 год. от 10.30 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 306/23.04.2020 г. на Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в  публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за обекти присъединени на ниво ниско напрежение при условията на свободен пазар за нуждите на община Искър – улично осветление на територията на гр. Искър, общински мероприятия и детско заведение, находящи се в гр. Искър”, открита с Решение № 9 от 24.03.2020 г.

Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров” № 38.

Назначената комисия е в състав, както следва:

Председател:

            Теменужка Василева Христова Секретар на община Искър;

Членове:

  1. Бистра Чавдарова Минковска – Главен експерт „Обществени поръчки” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър;
  2. Димитър Цветков Димитров –  Енергетик при Община Искър.

Председателят на комисията установи, че същата е в пълния си състав.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците, представители на медиите, както и други лица.

Председателят на комисията прочете пред всички присъстващи текста на заповедта за назначаване на комисията, нейния състав, задачи и срок за работа.

Съобразно разпоредбата на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП председателят на комисията получи срещу подпис от г-жа Гергана Божиновска – Главен експерт „Връзки с обществеността и техническо осигуряване” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” (ОППИТО) при община Искър приемо-предавателен протокол на подадените оферти за участие от дата: 22.04.2020 год., заверено „Вярно с оригинала” копие от регистъра за получените оферти за участие и 5 /пет/ на брой оферти.

Съгласно горепосоченият протокол, оферти за участие в публичното състезание по ЗОП в срока до 16:00 часа на 22.04.2020 г. са подали 5 /пет/ на брой дружества.

При приемане на офертите, същите са регистрирани в деловодството на община Искър, като върху опаковката е отбелязан поредния номер, входящия номер по програмата за документооборот, датата и часа на получаването й.

След крайния срок – 16:00 часа на 22.04.2020 г. е постъпила една оферта от „ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ“ ЕАД гр. София 1000, ул. „Позитано” № 2, ет.7, офис 7. На основание чл. 48, ал. 2 от ППЗОП (изречение второ) не се приемат заявления за участие и оферти, които са представени след изтичането на крайния срок за получаване и същата е върната на дружеството.

Офертите са подадени в съответствие с изискванията на чл. 47 от ППЗОП и документацията за участие — в запечатани непрозрачни опаковки.

 

Оферти са подадени от следните участници:

 

№ по ред Юридическо лице /фирма/

Участник,

Адрес за кореспонденция

Име, презиме и фамилия на участника  представил офертата или упълномощен представител Дата, час подаване на офертата Рег. № по програмата за документооборот
1. „АСМ Енерджи“ ООД,

град София

Подадена по куриер 11:44:50 часа;

15.04.2020 г.

Рег. № 30-1598-1
2. „Енерджи Маркет” АД гр. София Подадена по куриер 09:40:03 часа;

21.04.2020 г.

Рег. № 30-1500-2
3. „Мост Енерджи” АД гр. София Подадена по куриер 11:47:00 часа;

21.04.2020 г.

Рег. № 30-1492-1
4. „Енерджи Маркет Глобал” ООД гр. София Подадена по куриер 14:38:14 часа;

22.04.2020 г.

Рег. № 30-1600-1
5. „Кумер” ООД,

град София

Подадена по куриер 14:40:48 часа;

22.02.2020 г.

Рег. № 30-1496-5

 

След получаване на приемо – предавателния протокол за подадените оферти за участие в процедурата и съобразно изискванията на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, председателят прочете пред всички присъстващи имената на лицата, подали оферта за участие в процедурата и прикани членовете на комисията да попълнят декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

Председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. Декларациите бяха събрани от председателя, за да ги предостави на Възложителя ведно с протокола от работата на комисията.

След това комисията пристъпи към отваряне на опаковките на участниците по реда на тяхното постъпване

Публичната част от заседанието на комисията приключи след извършването на действията по 54, ал. 3 – 5 от ППЗОП.

 

Предстои работа на комисията!