Get Adobe Flash player

Съобщение за отваряне на оферти за разглеждане и оценка на офертите и за класирането на същите по член 97, ал. 4 от ППЗОП

   Съобщение за отваряне на оферти

 

за разглеждане и оценка на офертите и за класирането на същите

по член 97, ал. 4 от ППЗОП

 

Днес, 07.06.2018 год., в изпълнение на Заповед № 199/06.06.2018 г. на  Кмета на община Искър от 13.30 часа в Заседателната зала на община Искър се събра комисия от в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Теменужка Василева Христова – Секретар на  община Искър

ЧЛЕНОВЕ:

  1. Радослав Банков Андреев – Главен специалист „Устройство на територията, кадастър и регулация, строителство и инвеститорски контрол” в дирекция „Социално-икономическо развитие и териториално селищно устройство” при община Искър
  2. Мария Мартинова Иванова – Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър

 

със задача: На 07.06.2018 год., (четвъртък) от 13.30 часа, в заседателната зала на община Искър, назначената комисия да получи и отвори подадената оферта за участие в процедурата.

Председателят на комисията откри заседанието.

 

Председателят на комисията отбеляза, че съгласно чл. 187, ал. 1 от ЗОП на 15.05.2018 г. е публикувана Обявата с Изх. № 15-14-34/15.05.2018 г. в „профила на купувача“ на сайта на община Искър –  със срок за подаване на оферти до 17:00 часа на 31.05.2018 год. с предмет: „СМР на обект: „Спортен център кв. 20 в гр. Искър, II етап”.

 

На страницата на Агенцията по обществени поръчки  на 15.05.2018 г. е публикувана Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с ID номер  9076074.

В срока, посочен в горецитирана обявата е постъпила само една оферта и съгласно чл.188, ал. 2 от ЗОП Възложителят е удължил първоначално обявеният срок.

На сайта на община Искър в „профила на купувача“ – https://iskarbg.nit.bg/sabirane-na-oferti-s-obyava/o-4-2018/ e публикувано Съобщение за удължаване първоначалния срок за събиране на оферти с Рег. № 91-43-13/01.06.2018 г. със срок за подаване на оферти до 17:00 часа на 06.06.2018 год.

На страницата на  Агенцията по обществени поръчки  на 01.06.2018 г. е публикувана Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.

 

Председателят на комисията прочете пред всички присъстващи текста на заповедта за назначаване на комисията, нейният състав, задачи и срок за работа и получи срещу подпис от г-жа Ивалина Митова – Главен експерт „Връзки с обществеността и техническо осигуряване” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” (ОППИТО) при община Искър приемо-предавателен протокол за подадените оферти за участие, заверено „Вярно с оригинала” копие от регистъра за получената оферта за участие и една оферта.

 

Съгласно горепосоченият протокол, оферти за участие в горецитираният срок е подадена една оферта за участие. Не са постъпили оферти след крайния срок.

При приемане на офертата, същите са регистрирани в деловодството на община Искър, като върху опаковката е отбелязан поредния номер, входящия номер по програмата за документооборот, датата и часа на получаването й.

Офертата е представена на български език в запечатана, непрозрачна опаковка, попълнен съгласно посочения в документацията за участие образец от участника. Върху плика, участниците са посочили адрес за кореспонденция, телефон.

 

Оферта е подадена, както следва:

 

№ по ред Юридическо лице /фирма/

Участник,

Адрес за кореспонденция

Дата, час подаване на офертата Рег. № по програмата за документооборот
1. „АРТ-строй” ООД гр. Плевен 14:42:27 ч.

31.05.2018 г.

Рег. № 30-790-6

 

След получаване на приемо-предавателния протокол за подадените оферти за участие в процедурата и съобразно изискванията на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, председателят прочете пред всички присъстващи имената на участниците, подали оферти за участие в процедурата и прикани членовете на комисията да попълнят декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 по чл.103, ал.2 във връзка с 97, ал.2 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл.51, ал.8-13 от ППЗОП). Председателят и членовете на комисията подписаха цитираните декларации и същите бяха събрани от председателя, за да ги предостави на Възложителя ведно с протокола от работата на комисията.

 

На публичното отваряне на офертите не присъства участника или негови представители. Същото приключи в 13:50 часа.

 

След приключване на публичната част на от заседанието, комисията определи следващо закрито заседание да се проведе на 11.06.2018 год. от 11:30 часа в Заседателната зала на Община Искър.

 

Предстои избор на изпълнител и сключване на договор