Get Adobe Flash player

Съобщение за отваряне на оферти „Изработване, доставка и монтаж на билбордове с цел осигуряване на публичност по проекти № 15/07/2/0/00500 и № 15/07/2/0/00489

   Съобщение за отваряне на оферти

 „Изработване, доставка и монтаж на билбордове с цел осигуряване на публичност по проекти № 15/07/2/0/00500 и № 15/07/2/0/00489”

 Днес, 06.06.2018 год., в изпълнение на Заповед № 207/12.06.2018 г. на  Кмета на община Искър от 10.30 часа в Заседателната зала на община Искър се събра комисия от в състав:

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Теменужка Василева Христова Секретар на  община Искър

 ЧЛЕНОВЕ:

      1.Мария Мартинова Иванова – Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър

     2. Бистра Чавдарова Минковска – Главен експерт „Обществени поръчки” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър

 със задача: На 13.06.2018 г. (сряда) от 10.30 часа, в заседателната зала на община Искър, назначената комисия да получи и отвори подадените оферти за участие в процедурата по реда на тяхното постъпване.

Оферти са подадени както следва:

 

№ по ред Юридическо лице /фирма/

Участник,

Адрес за кореспонденция

Дата, час подаване на офертата Рег. № по програмата за документооборот
1. „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ” ЕООД ГР. СОФИЯ 14:18:15 ч.

01.06.2018 г.

Рег. № 30-1392-1
2. „ЛАМБАДЖИЕВ СТАНДАРТ” ООД ГР. СОФИЯ 14:52:13 ч.

04.06.2018 г.

Рег. № 30-1459-4
3. „ПЕРФЕКТА ЕЙДЖЪНСИ” ЕООД ГР. ПЛОВДИВ 15:24:45 часа;

06.06.2018 г.

Рег. № 30-1464-1

 

След получаване на приемо-предавателния протокол за подадените оферти за участие в процедурата и съобразно изискванията на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, председателят прочете пред всички присъстващи имената на участниците, подали оферти за участие в процедурата и прикани членовете на комисията да попълнят декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 по чл.103, ал.2 във връзка с 97, ал.2 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл.51, ал.8-13 от ППЗОП). Председателят и членовете на комисията подписаха цитираните декларации и същите бяха събрани от председателя, за да ги предостави на Възложителя ведно с протокола от работата на комисията.

На публичното отваряне на офертите не присъства участника или негови представители.

След това комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на постъпването й и обяви ценовите предложения в изпълнение на чл. 97, ал.3 от ППЗОП.

 

Предстои работа на комисията, избор на изпълнител и сключване на договор.