Get Adobe Flash player

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на „Здравна служба” – с. Староселци, община Искър”

СЪОБЩЕНИЕ

 

ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

на обществена поръчка с предмет:

„Ремонт на „Здравна служба” – с. Староселци, община Искър

 

Днес, 19.03.2019 год., в изпълнение на Заповед № 85/18.03.2019 г. на  Кмета на община Искър от 10.30 часа в Заседателната зала на община Искър се събра комисия от в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Теменужка Василева Христова – Секретар на  община Искър

ЧЛЕНОВЕ:

  1. Радослав Банков Андреев – Главен специалист „Устройство на територията, кадастър и регулация, строителство и инвеститорски контрол” в дирекция „Социално-икономическо развитие и териториално селищно устройство” при община Искър
  2. Мария Мартинова Иванова – Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър

 

със задача: На 19.03.2019 год. от 10.30 часа, в заседателната зала на община Искър, назначената комисия да получи и отвори подадените оферти за участие, разгледа и оцени същите.

Председателят на комисията откри заседанието.

 

Председателят на комисията отбеляза, че съгласно чл. 187, ал. 1 от ЗОП на 20.02.2019 г. е публикувана Обявата с Изх. № 15-14-21/20.02.2019 г. в „профила на купувача“ на сайта на община Искър –  със срок за подаване на оферти до 17:00 часа на 11.03.2019 год. с предмет: „Ремонт на „Здравна служба” – с. Староселци, община Искър”.

 

На страницата на Агенцията по обществени поръчки  на 20.02.2019 г. е публикувана Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.

В срока, посочен в горецитирана обява са постъпили само две оферти и съгласно чл.188, ал. 2 от ЗОП Възложителят е удължил първоначално обявеният срок.

На сайта на община Искър в „профила на купувача“ e публикувано Съобщение за удължаване първоначалния срок за събиране на оферти с Рег. № 91-43-11/11.03.2019 г. със срок за подаване на оферти до 17:00 часа на 18.03.2019 год.

На страницата на  Агенцията по обществени поръчки  на 12.03.2018 г. е публикувана Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.

 

Председателят на комисията прочете пред всички присъстващи текста на заповедта за назначаване на комисията, нейният състав, задачи и срок за работа и получи срещу подпис от г-жа Ивалина Митова – Главен експерт „Връзки с обществеността и техническо осигуряване” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” (ОППИТО) при община Искър приемо-предавателен протокол за подадените оферти за участие, заверено „Вярно с оригинала” копие от регистъра за получената оферта за участие и три оферти.

Съгласно горепосоченият протокол, оферти за участие в горецитираният срок са подадени три оферти. Не са постъпили оферти след крайния срок.

При приемане на офертите, същите са регистрирани в деловодството на община Искър, като върху опаковката е отбелязан поредния номер, входящия номер по програмата за документооборот, датата и часа на получаването й.

Офертите са представени на български език в запечатани, непрозрачни опаковки, попълнени съгласно посочения в документацията за участие образец от участниците. Върху плика, участниците са посочили адрес за кореспонденция, телефон.

 

Оферти са подадени, както следва:

 

№ по ред Юридическо лице /фирма/

Участник,

Адрес за кореспонденция

Дата, час подаване на офертата Рег. № по програмата за документооборот
1. „Арт-строй” ООД гр. Плевен 13:56:47 ч.

11.03.2019 г.

Рег. № 30-790-6
2. „Вълковстрой инженеринг” ЕООД гр. Плевен 14:18:43 ч.

11.03.2019 г.

Рег. № 30-1512-1
3. „МИК БИЛД РУСЕ” ЕООД гр. Русе 14:35:46 ч.

15.03.2019 г.

Рег. № 30-1513-1

 

След получаване на приемо-предавателния протокол за подадените оферти за участие в процедурата и съобразно изискванията на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, председателят прочете пред всички присъстващи имената на участниците, подали оферти за участие в процедурата и прикани членовете на комисията да попълнят декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 по чл.103, ал.2 във връзка с 97, ал.2 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл.51, ал.8-13 от ППЗОП). Председателят и членовете на комисията подписаха цитираните декларации и същите бяха събрани от председателя, за да ги предостави на Възложителя ведно с протокола от работата на комисията.

На публичното отваряне на офертите присъстваха г-жа Петя Артарска – Управител  на „АРТ-СТРОЙ“ ООД гр. Плевен и г-н Ваньо Вълков – Управител на „Вълковстрой инженеринг ЕООД, които се подписаха в присъствен списък.

След това комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване и обяви ценовите предложения в изпълнение на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП на участниците.

Предстои избор на изпълнител и сключване на договор.