Get Adobe Flash player

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ на обществена поръчка с предмет……

СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

на обществена поръчка с предмет:

„Извършване на строително – монтажни работи (СМР) на обект: „Благоустрояване на гробищен парк, гр. Искър – прозирна ограда“

Днес, 24.04.2019 год., в изпълнение на Заповед № 133/23.04.2019 г. на  Кмета на община Искър от 10.30 часа в Заседателната зала на община Искър се събра комисия в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Теменужка Василева Христова – Секретар на  община Искър;

ЧЛЕНОВЕ:

  1. Радослав Банков Андреев – Главен специалист „Устройство на територията, кадастър и регулация, строителство и инвеститорски контрол” в дирекция „Социално-икономическо развитие и териториално селищно устройство” при община Искър;
  2. Мария Мартинова Иванова – Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър

със задача: На 24.04.2019 год. от 10.30 часа, в заседателната зала на община Искър, назначената комисия да получи и отвори подадените оферти за участие, разгледа и оцени същите.

Председателят на комисията откри заседанието.

Председателят на комисията отбеляза, че съгласно чл. 187, ал. 1 от ЗОП на 11.04.2019 г. е публикувана Обявата с Изх. № 15-14-42/11.04.2019 г. в „профила на купувача“ на сайта на община Искър –  със срок за подаване на оферти до 17:00 часа на 23.04.2019 год. с предмет: „Извършване на строително – монтажни работи (СМР) на обект: „Благоустрояване на гробищен парк, гр. Искър – прозирна ограда“.

На страницата на Агенцията по обществени поръчки  на 11.04.2019 г. е публикувана Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.

В срока, посочен в горецитирана обява са постъпили четири оферти.

Председателят на комисията прочете пред всички присъстващи текста на заповедта за назначаване на комисията, нейният състав, задачи и срок за работа и получи срещу подпис от г-жа Ивалина Митова – Главен експерт „Връзки с обществеността и техническо осигуряване” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” (ОППИТО) при община Искър приемо-предавателен протокол за подадените оферти за участие, заверено „Вярно с оригинала” копие от регистъра за получените оферти за участие и четири на брой оферти.

Съгласно горепосоченият протокол, са подадени четири оферти за участие в горецитираният срок. Не са постъпили оферти след крайния срок.

При приемане на офертите, същите са регистрирани в деловодството на община Искър, като върху опаковката е отбелязан поредния номер, входящия номер по програмата за документооборот, датата и часа на получаването й.

Офертите са представени на български език в запечатани, непрозрачни опаковки, попълнени съгласно посочения в документацията за участие образец от участниците. Върху плика, участниците са посочили адрес за кореспонденция, телефон.

 

Оферти са подадени, както следва:

 

№ по ред Юридическо лице /фирма/

Участник,

Адрес за кореспонденция

Дата, час подаване на офертата Рег. № по програмата за документооборот
1. „ВЪЛКОВСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД гр. Плевен 15:48:20 ч.

22.04.2019 г.

Рег. № 30-1512-3
2. „СТРОЙ ДОМ 79” ЕООД

гр. Самоков

16:02:39 ч.

22.04.2019 г.

Рег. № 30-1520-1
3. „ХИДРОСТРОЙ – БГ 63” ЕООД

гр. Самоков

16:06:49 ч.

22.04.2019 г.

Рег. № 30-1521-1
4. „АРТ-СТРОЙ” ООД гр. Плевен 09:36:59 ч.

23.04.2019 г.

Рег. № 30-790-20

 

След получаване на приемо-предавателния протокол за подадените оферти за участие в процедурата и съобразно изискванията на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, председателят прочете пред всички присъстващи имената на участниците, подали оферти за участие в процедурата и прикани членовете на комисията да попълнят декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 по чл.103, ал.2 във връзка с 97, ал.2 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл.51, ал.8-13 от ППЗОП). Председателят и членовете на комисията подписаха цитираните декларации и същите бяха събрани от председателя, за да ги предостави на Възложителя ведно с протокола от работата на комисията.

На публичното отваряне на офертите не присъстваха представители на фирмите.

След това комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване и обяви ценовите предложения в изпълнение на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП на участниците.

 

Предстои избор на изпълнител и сключване на договор.