Get Adobe Flash player

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционен проект „Реконструкция и рехабилитация на общински път PVN1080 – / II –13, Кнежа – Искър / – Граница общ. (Кнежа – Искър) – Долни Луковит / III-137/“ с Изграждане на канална мрежа за оптични кабели за широколентов достъп – Изменение по чл. 154, ал.2 от Закона за устройство на територията”

СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

на обществена поръчка с предмет:

 „Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционен проект „Реконструкция и рехабилитация на общински път  PVN1080 – / II –13, Кнежа – Искър / – Граница общ. (Кнежа – Искър) – Долни Луковит / III-137/“ с Изграждане на канална мрежа за оптични кабели за широколентов достъп – Изменение по чл. 154, ал.2 от Закона за устройство на територията”

 

26.02.2020 год., в изпълнение на Заповед № 117/25.02.2020 г. на  Кмета на община Искър от 10.30 часа в Заседателната зала на община Искър се събра комисия в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Теменужка Василева Христова – Секретар на община Искър;

ЧЛЕНОВЕ:

  1. Радослав Банков Андреев – Главен специалист „Устройство на територията, кадастър и регулация, строителство и инвеститорски контрол” в дирекция „Социално-икономическо развитие и териториално селищно устройство” при община Искър;
  2. Бистра Чавдарова Минковска – Главен експерт „Обществени поръчки” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър.

 

със задача: На 26.02.2020 год. от 10.30 часа, в заседателната зала на община Искър, назначената комисия да получи и отвори подадените оферти за участие, разгледа и оцени същите.

Председателят на комисията откри заседанието.

Председателят на комисията отбеляза, че съгласно чл. 187, ал. 1 от ЗОП на 05.02.2020 г. е публикувана Обява с рег. № 15-14-6/05.02.2020 г. в „профила на купувача“ на сайта на община Искър –  със срок за подаване на оферти до 16:00 часа на 17.02.2020 год. с предмет: „Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционен проект „Реконструкция и рехабилитация на общински път  PVN1080 – / II –13, Кнежа – Искър / – Граница общ. (Кнежа – Искър) – Долни Луковит / III-137/“ с Изграждане на канална мрежа за оптични кабели за широколентов достъп – Изменение по чл. 154, ал.2 от Закона за устройство на територията”.

На страницата на Агенцията по обществени поръчки  на 05.02.2020 г. е публикувана Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП. В срока, посочен в горецитирана обява са постъпили 2 /две/ на брой оферти и съгласно чл.188, ал. 2 от ЗОП Възложителят е удължил първоначално обявеният срок. На сайта на община Искър в „профила на купувача“ e публикувано Съобщение за удължаване първоначалния срок за събиране на оферти с Рег. № 91-43-8/18.02.2020 г. със срок за подаване на оферти до 16:00 часа на 24.02.2020 год.

 

Съобразно разпоредбата на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП председателят на комисията получи срещу подпис от г-жа Гергана Божиновска – Главен експерт „Връзки с обществеността и техническо осигуряване” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” (ОППИТО) при община Искър приемо-предавателен протокол на подадените оферти за участие от дата: 24.02.2020 год., заверено „Вярно с оригинала” копие от регистъра за получените оферти за участие и 2 /две/ на брой оферти.

Съгласно горепосоченият протокол, са подадени две оферти за участие в горецитираният срок.

След крайния срок -16:00 часа на 24.02.2020 г. е постъпила една оферта от „ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ“ ООД ГР. ШУМЕН, ул. „Васил Левски” № 29, вх. Г. На основание чл. 48, ал. 2 от ППЗОП (изречение второ) не се приемат заявления за участие и оферти, които са представени след изтичането на крайния срок за получаване и същата е върната на дружеството.

При приемане на офертите, същите са регистрирани в деловодството на община Искър, като върху опаковката е отбелязан поредния номер, входящия номер по програмата за документооборот, датата и часа на получаването й.

Офертите са представени на български език в запечатани, непрозрачни опаковки, попълнени съгласно посочения в документацията за участие образец от участниците. Върху плика, участниците са посочили адрес за кореспонденция, телефон.

 

Оферти за участие са подадени, както следва:

 

№ по ред Юридическо лице /фирма/

Участник,

Адрес за кореспонденция

Дата, час подаване на офертата Рег. № по програмата за документооборот
1. „ТЕХНОСТРОЙ – ИНВЕСТКОНСУЛТ” ЕООД гр. София 12:51:17 ч.

12.02.2020 г.

Рег. № 30-1451-1
2. „БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ” АД

гр. София

11:05:14 ч.

14.02.2020 г.

Рег. № 30-953-1

 

След получаване на приемо-предавателния протокол за подадените оферти за участие в процедурата и съобразно изискванията на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, председателят прочете пред всички присъстващи имената на участниците, подали оферти за участие в процедурата и прикани членовете на комисията да попълнят декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 по чл.103, ал.2 във връзка с 97, ал.2 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл.51, ал.8-13 от ППЗОП). Председателят и членовете на комисията подписаха цитираните декларации и същите бяха събрани от председателя, за да ги предостави на Възложителя ведно с протокола от работата на комисията.

На публичното отваряне на офертите не присъстваха представители на фирмите.

След това комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване и обяви ценовите предложения в изпълнение на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП на участниците.

Предстои избор на изпълнител и сключване на договор.