Get Adobe Flash player

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ на обществена поръчка с предмет:

   СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

на обществена поръчка с предмет:

 

Упражняване на строителен надзор по проект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на административна общинска сграда за нуждите на Общинска администрация – УПИ VІІІ-689; кв.20; гр. Искър, община Искър“

Днес, 22.04.2020 год., в изпълнение на Заповед № 282/21.04.2020 г. на  Кмета на община Искър от 10.30 часа в Заседателната зала на Община Искър се събра комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Теменужка Василева Христова – Секретар на община Искър;

ЧЛЕНОВЕ:

  1. Радослав Банков Андреев – Главен специалист „Устройство на територията, кадастър и регулация, строителство и инвеститорски контрол” в дирекция „Социално-икономическо развитие и териториално селищно устройство” при община Искър;
  2. Бистра Чавдарова Минковска – Главен експерт „Обществени поръчки” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър

със задача: На 22.04.2020 год. от 10.30 часа, в Заседателната зала на Община Искър, назначената комисия да получи и отвори подадените оферти за участие, разгледа и оцени същите.

Председателят на комисията откри заседанието.

На публичното отваряне на офертите не присъстваха представители на участниците.

Председателят на комисията отбеляза, че съгласно чл. 187, ал. 1 от ЗОП на 19.03.2020 г. е публикувана Обява с рег. № 15-14-16/19.03.2020 г. в „профила на купувача“ на сайта на община Искър –  със срок за подаване на оферти до 16:00 часа на 31.03.2020 год. с предмет: „Упражняване на строителен надзор по проект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на административна общинска сграда за нуждите на Общинска администрация – УПИ VІІІ-689; кв.20; гр. Искър, община Искър“ . На страницата на Агенцията по обществени поръчки  на 19.03.2020 г. е публикувана Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП. В срока, посочен в горецитирана обява са постъпила 1 /една/ оферта и съгласно чл.188, ал. 2 от ЗОП Възложителят е удължил първоначално обявеният срок.

На сайта на община Искър в „профила на купувача“ e публикувано Съобщение за удължаване първоначалния срок за събиране на оферти с Рег. № 91-43-11/01.04.2020 г. със срок за подаване на оферти до 16:00 часа на 16.04.2020 год.

Съобразно разпоредбата на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП председателят на комисията получи срещу подпис от г-жа Гергана Божиновска – Главен експерт „Връзки с обществеността и техническо осигуряване” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” (ОППИТО) при община Искър приемо-предавателен протокол на подадените оферти за участие от дата: 16.04.2020 год., заверено „Вярно с оригинала” копие от регистъра за получените оферти за участие и 3 /три/ на брой оферти.

Съгласно горепосоченият протокол, са подадени три оферти за участие в горецитираният срок.

След крайния срок – 16:00 часа на 16.04.2020 г. не са постъпили оферти.

При приемане на офертите, същите са регистрирани в деловодството на община Искър, като върху опаковката е отбелязан поредния номер, входящия номер по програмата за документооборот, датата и часа на получаването й.

Офертите са представени на български език в запечатани, непрозрачни опаковки, попълнени съгласно посочения в документацията за участие образец от участниците. Върху плика, участниците са посочили адрес за кореспонденция, телефон.

 

Оферти за участие са подадени, както следва:

 

№ по ред Юридическо лице /фирма/

Участник,

Адрес за кореспонденция

Дата, час подаване на офертата Рег. № по програмата за документооборот
1. „ПЕШЕВ” ЕООД

гр. Пловдив

11:07:18 ч.

27.03.2020 г.

Рег. № 30-1174-1
2. „КИМА КОНСУЛТ” ЕООД

гр. Пловдив

11:48:35 ч.

15.04.2020 г.

Рег. № 30-1060-2
3. „БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ” АД

гр. София

11:52:59 ч.

15.04.2020 г.

Рег. № 30-953-4

 

След получаване на приемо-предавателния протокол за подадените оферти за участие в процедурата и съобразно изискванията на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, председателят прочете пред всички присъстващи имената на участниците, подали оферти за участие в процедурата и прикани членовете на комисията да попълнят декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 по чл.103, ал.2 във връзка с 97, ал. 2 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл.51, ал.8-13 от ППЗОП). Председателят и членовете на комисията подписаха цитираните декларации и същите бяха събрани от председателя, за да ги предостави на Възложителя ведно с протокола от работата на комисията.

След това комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване и обяви ценовите предложения в изпълнение на чл. 97, ал. 4 от ППЗОП на участниците.

Предстои избор на изпълнител и сключване на договор