Get Adobe Flash player

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ на обществена поръчка с предмет: „Възлагане изпълнението на дейности по зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на Община Искър за експлоатационни сезони 2020 / 2021 год. и 2021 / 2022 год.”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

на обществена поръчка с предмет:

„Възлагане изпълнението на дейности по зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на Община Искър за експлоатационни  сезони  2020 / 2021  год. и 2021 / 2022 год.”

 

На 11.11.2020 год. (сряда), в изпълнение на Заповед № 886 /11.11.2020 г. на  Кмета на Община Искър от 10.30 часа в сградата на Община Искър се събра комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Теменужка Василева Христова – Секретар на Община Искър;

ЧЛЕНОВЕ:

  1. Валери Вълов Вълов – Служител по сигурността на информацията, ОМП, ГЗ, БД, ПАБ, КИ при община Искър;
  2. Бистра Чавдарова Минковска – Главен експерт „Обществени поръчки” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър

със задача: На 11.11.2020 год. (сряда) от 10.30 часа назначената комисия да получи и отвори подадените оферти за участие, разгледа и оцени същите.

Председателят на комисията откри заседанието.

Председателят на комисията отбеляза, че съгласно чл. 187, ал. 1 от ЗОП на 28.10.2020 г. е публикувана Обява с в „профила на купувача“ в официалната страница на АОП чрез Централизирна автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки” (ЦАИС ЕОП) със срок за подаване на оферти, посочен в графика на обществената поръчка до 23:59 часа на 09.11.2020 год. с предмет: „Възлагане изпълнението на дейности по зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на Община Искър за експлоатационни  сезони  2020 / 2021  год. и 2021 / 2022 год.”

Електронно подадените оферти са налични в меню „Оферти”.

На основание чл. 54, ал. 2 от ППЗОП председателят на комисията след декриптирането на офертите за участие, получени чрез платформата, в публичната преписка на поръчката автоматично се визуализира наименованията, съответно имената, на участниците, както и информация за датата и часа на подаването.

След настъпване на определения час за отваряне на офертите, информацията, съдържаща се в нея, стана видима за оценителната комисия в системата (ЦАИС ЕОП) като името на участника представлява линк, който води съм пълната информация.

Към момента на отключване на хранилището с получените оферти – на 09.11.2020 год. в 10:30 часа, комисията установи, че оферти за участие са подадени чрез Централизирна автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки” (ЦАИС ЕОП) от следните участници:

 

№ по ред Юридическо лице /фирма/

Участник,

Адрес за кореспонденция

Дата, час подаване на офертата Номер на заявлението от ЦАИС ЕОП
1. „НОВАКО СТРОЙ” ЕООД ГР. ПЛЕВЕН

ул. РЕДУТА №.2, 5800

гр. Плевен, България

09 ноември 2020 (понеделник), 14:47 OF165320

 

Предстои избор на изпълнител!