Get Adobe Flash player

Съобщение за отваряне на оферти на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на „Селска здравна служба” в с. Долни Луковит”

   Съобщение за отваряне на оферти

на обществена поръчка с предмет:

Ремонт на „Селска здравна служба” в с. Долни Луковит”

 

 

 

Днес, 23.11.2018 год., в изпълнение на Заповед № 410/22.11.2018 г. на  Кмета на община Искър от 13.30 часа в Заседателната зала на община Искър се събра комисия в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Теменужка Василева Христова – Секретар на  община Искър

ЧЛЕНОВЕ:

  1. Радослав Банков Андреев – Главен специалист „Устройство на територията, кадастър и регулация, строителство и инвеститорски контрол” в дирекция „Социално-икономическо развитие и териториално селищно устройство” при община Искър
  2. Мария Мартинова Иванова – Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър

 

със задача: На 23.11.2018 год., (петък) от 13.30 часа, в заседателната зала на община Искър, назначената комисия да получи и отвори подадената оферта за участие в процедурата.

Председателят на комисията откри заседанието.

 

Председателят на комисията отбеляза, че съгласно чл. 187, ал. 1 от ЗОП на 15.05.2018 г. е публикувана Обявата с Изх. № 15-14-32/15.05.2018 г. в „профила на купувача“ на сайта на община Искър –  със срок за подаване на оферти до 12:00 часа на 23.11.2018 год. с предмет: Ремонт на „Селска здравна служба” в с. Долни Луковит”.

 

В срока, посочен в горецитирана покана е постъпила само една оферта.

 

Председателят на комисията прочете пред всички присъстващи текста на заповедта за назначаване на комисията, нейният състав, задачи и срок за работа и получи срещу подпис от г-жа Гергана Божиновска – Старши експерт „Секретар на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и административно техническо обслужване“ в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” (ОППИТО) при община Искър приемо-предавателен протокол за подадените оферти за участие, заверено „Вярно с оригинала” копие от регистъра за получената оферта за участие и една оферта.

 

Съгласно горепосоченият протокол, оферти за участие в горецитираният срок е подадена една оферта за участие. Не са постъпили оферти след крайния срок.

При приемане на офертата, същите са регистрирани в деловодството на община Искър, като върху опаковката е отбелязан поредния номер, входящия номер по програмата за документооборот, датата и часа на получаването й.

Офертата е представена на български език в запечатана, непрозрачна опаковка, попълнен съгласно посочения в документацията за участие образец от участника. Върху плика, участниците са посочили адрес за кореспонденция, телефон.

 

Оферта е подадена, както следва:

 

№ по ред Юридическо лице /фирма/

Участник,

Адрес за кореспонденция

Дата, час подаване на офертата Рег. № по програмата за документооборот
1. „АРТ-строй” ООД гр. Плевен 11:14:30 ч.

21.11.2018 г.

Рег. № 30-790-17

 

След получаване на приемо-предавателния протокол за подадените оферти за участие в процедурата и съобразно изискванията на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, председателят прочете пред всички присъстващи имената на участниците, подали оферти за участие в процедурата и прикани членовете на комисията да попълнят декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 по чл.103, ал.2 във връзка с 97, ал.2 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл.51, ал.8-13 от ППЗОП). Председателят и членовете на комисията подписаха цитираните декларации и същите бяха събрани от председателя, за да ги предостави на Възложителя ведно с протокола от работата на комисията.

На публичното отваряне на офертите не присъства участника или негови представители.

 

След това комисията пристъпи към отваряне на офертата и обяви ценовото предложение в изпълнение на чл. 97, ал.3 от ППЗОП на участник № 1 „АРТ-строй” ООД гр. Плевен.

 

Предстои избор на изпълнител и сключване на договор.