Get Adobe Flash player

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: „Детска площадка УПИ 129-Квартална градинка“ между квартали 10,12 и 73а по плана на с. Долни Луковит“.

   СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

на обществена поръчка с предмет:

„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: „Детска площадка УПИ 129-Квартална градинка“ между квартали 10,12 и 73а по плана на с. Долни Луковит.

 

На 25.11.2020 год. (сряда) от 10.30 часа в системата – ЦАИС ЕОП се събра комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Теменужка Василева Христова – Секретар на Община Искър;

ЧЛЕНОВЕ:

  1. Радослав Банков Андреев – Главен специалист „Устройство на територията, кадастър и регулация, строителство и инвеститорски контрол” в дирекция „Социално-икономическо развитие и териториално селищно устройство” при Община Искър;
  2. инж. Йорданка Панайотова Петкова – Главен инженер в дирекция „Социално-икономическо развитие и териториално селищно устройство” при община Искър.

със задача: На 25.11.2020 год. (сряда) от 10.30 часа назначената комисия да получи и отвори подадените оферти за участие, разгледа и оцени същите.

Председателят на комисията откри заседанието.

Председателят на комисията отбеляза, че съгласно чл. 187, ал. 1 от ЗОП на 12.11.2020 г. е публикувана Обява с в „профила на купувача“ в официалната страница на АОП чрез Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки” (ЦАИС ЕОП) със срок за подаване на оферти, посочен в графика на обществената поръчка до 23:59 часа на 23.11.2020 год. с предмет: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: „Детска площадка УПИ 129-Квартална градинка“ между квартали 10,12 и 73а по плана на с. Долни Луковит.

Електронно подадените оферти са налични в меню „Оферти”.

На основание чл. 54, ал. 2 от ППЗОП председателят на комисията след декриптирането на офертите за участие, получени чрез платформата, в публичната преписка на поръчката автоматично се визуализира наименованията, съответно имената, на участниците, както и информация за датата и часа на подаването.

След настъпване на определения час за отваряне на офертите, информацията, съдържаща се в нея, стана видима за оценителната комисия в системата (ЦАИС ЕОП) като името на участника представлява линк, който води съм пълната информация.

Към момента на отключване на хранилището с получените оферти – на 25.11.2020 год. в 10:30 часа, комисията установи, че оферти за участие са подадени чрез Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки” (ЦАИС ЕОП) от следните участници:

 

№ по ред Юридическо лице /фирма/

Участник,

Адрес за кореспонденция

Дата, час подаване на офертата Номер на заявлението от ЦАИС ЕОП
1. „БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ / БСК ИНЖЕНЕРИНГ” АД

ул. ЛЪВСКИ РИД №.4, 1680

 гр. София, България

 

13 ноември 2020 (петък), 13:15:04 часа OF189818
2. „КИМА КОНСУЛТ“ ЕООД

ул. ФИЛИП МАКЕДОНСКИ № 50 ет.4, 4000 

гр. Пловдив, България

 

23 ноември 2020 (понеделник), 17:32:15 часа

 

OF187864

 

Предстои работа на комисията и избор на изпълнител!