Get Adobe Flash player

Съобщение за отваряне на оферти по обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на кухненско оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж, гр. Искър”

Съобщение

 

за отваряне на оферти по обществена поръчка с предмет:

 

„Доставка и монтаж на кухненско оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж, гр. Искър” по Проект „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж, гр.Искър“ –  Договор за съвместна дейност № РД04-171 / 28.06.2018 г.

 

Днес, 10.08.2018 год., в изпълнение на Заповед № 290 / 10.08.2018 г. на  Кмета на община Искър от 10.30 часа в Заседателната зала на община Искър се събра комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Теменужка Василева Христова – Секретар на  община Искър

ЧЛЕНОВЕ:

  1. Мария Мартинова Иванова – Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър;
  2. Ани Методиева Емилова – Старши експерт “Социално-икономически дейности, разработване и управление на проекти и по етническите въпроси” в дирекция „Социално икономическо развитие, териториално и селищно устройство” (СИРТСУ) при община Искър;
  3. Радослав Банков Андреев – Главен специалист „Устройство на територията, кадастър и регулация, строителство и инвеститорски контрол” в дирекция „Социално-икономическо развитие и териториално селищно устройство” при община Искър;
  4. Бистра Чавдарова Минковска – Главен експерт „Обществени поръчки” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър

със задача: на 10.08.2018 г. (петък) от 10.30 часа, в Заседателната зала на Община Искър, назначената комисия да получи и отвори подадените оферти за участие в процедурата по реда на тяхното постъпване.

Председателят на комисията откри заседанието.

Председателят на комисията отбеляза, че съгласно чл. 187, ал. 1 от ЗОП на 31.07.2018 г. е публикувана Обява с Изх. № 15-14-75/31.07.2018 г. в „профила на купувача“ на сайта на община Искър – https://iskarbg.nit.bg/sabirane-na-oferti-s-obyava/o-8-2018/ със срок за подаване на оферти до 17:00 часа на 08.08.2018 год. с предмет: „Доставка и монтаж на кухненско оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж, гр. Искър”.

На страницата на Агенцията по обществени поръчки  на 31.07.2018 г. е публикувана Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.

В срока, посочен в горецитирана обявата са постъпили четири оферти.

Председателят на комисията прочете пред всички присъстващи текста на заповедта за назначаване на комисията, нейният състав, задачи и срок за работа и получи срещу подпис от г-жа Ивалина Митова – Главен експерт „Връзки с обществеността и техническо осигуряване” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” (ОППИТО) при община Искър приемо-предавателен протокол за подадените оферти за участие, заверено „Вярно с оригинала” копие от регистъра за получените оферти за участие и четири оферти.

Съгласно горепосоченият протокол, оферти за участие в срока до 17:00 часа на 08.08.2018 г. са подадени четири оферта за участие. Не са постъпили оферти след крайния срок.

При приемане на офертите, същите са регистрирани в деловодството на община Искър, като върху опаковката е отбелязан поредния номер, входящия номер по програмата за документооборот, датата и часа на получаването й.

Офертите са представени на български език в запечатана, непрозрачна опаковка, попълнен съгласно посочения в документацията за участие образец. Върху плика, участниците са посочили адрес за кореспонденция, телефон.

 

Оферти са подадени, както следва:

 

№ по ред Юридическо лице /фирма/

Участник,

Адрес за кореспонденция

Дата, час подаване на офертата Рег. № по програмата за документооборот
1. „ВЕСЕЛИН БАЛЕВ” ЕООД

ГР. ПЛЕВЕН

11:28:40 ч.

08.08.2018 г.

Рег. № 30-1161-4
2. КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА”

ГР. СОФИЯ

14:22:30 ч.

08.08.2018 г.

Рег. № 30-1364-2
3. „БИС” ООД ГР. БУРГАС 15:53:44 ч.

08.08.2018 г.

Рег. № 30-1472-1
4. „ПЕРУН ККБ” ЕООД

ГР. БЛАГОЕВГРАД

16:09:09 ч.

08.08.2018 г.

Рег. № 30-1467-6

 

Предстои работа на комисията и избор на изпълните.