Get Adobe Flash player

Съобщение за отваряне на оферти

СЪОБЩЕНИЕ

 

ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ

 

„Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за обекти присъединени на ниво ниско напрежение при условията на свободен пазар за нуждите на община Искър – улично осветление на територията на гр. Искър, общински мероприятия и детско заведение, находящи се в гр. Искър”

 

 

Днес, 31.01.2019 год., в изпълнение на Заповед № 34/ 30.01.2019 г. на  Кмета на община Искър от 10.30 часа в Заседателната зала на община Искър се събра комисия от в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Теменужка Василева Христова – Секретар на  община Искър;

 

ЧЛЕНОВЕ:

  1. 1. Димитър Цветков Димитров Енергетик при Община Искър;

 

  1. 2. Мария Мартинова Иванова – Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър

 

със задача: на 31.01.2019 г. (четвъртък) от 10.30 часа, в Заседателната зала на община Искър, назначената комисия да получи и отвори подадените оферти за участие в процедурата по реда на тяхното постъпване.

Председателят на комисията откри заседанието.

 

Председателят на комисията отбеляза, че съгласно чл. 187, ал. 1 от ЗОП на 11.01.2019 г. е публикувана Обява с Изх. № 15-14-1/11.01.2019 г. в „профила на купувача“ на сайта на община Искър –  със срок за подаване на оферти до 17:00 часа на 21.01.2019 год. с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за обекти присъединени на ниво ниско напрежение при условията на свободен пазар за нуждите на община Искър – улично осветление на територията на гр. Искър, общински мероприятия и детско заведение, находящи се в гр. Искър”.

На страницата на Агенцията по обществени поръчки  на 11.01.2019 г. е публикувана Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП – http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9084803 .

В срока, посочен в горецитираната обява  не са постъпили достатъчно оферти, съгласно изискванията на чл.188, ал. 2 от ЗОП.

Възложителят удължи първоначално обявеният срок.

На сайта на община Искър в „профила на купувача“ са публикувани Съобщение за удължаване първоначалния срок за събиране на оферти с Рег. № 91-43-3/24.01.2019 г. със срок за подаване на оферти до 17:00 часа на 30.01.2019 год.

На страницата на  Агенцията по обществени поръчки  на 24.01.2019 г. е публикувана Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на офертите по публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП,

В срока, посочен в горецитираното съобщение и в публикуваната в АОП информация, са постъпили 2 бр. оферти.

Председателят на комисията прочете пред всички присъстващи текста на заповедта за назначаване на комисията, нейният състав, задачи и срок за работа и получи срещу подпис от г-жа Ивалина Митова – Главен експерт „Връзки с обществеността и техническо осигуряване” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” (ОППИТО) при община Искър приемо-предавателен протокол за подадените оферти за участие, заверено „Вярно с оригинала” копие от регистъра за получените оферти за участие и четири броя оферти.

Съгласно горепосоченият протокол, оферти за участие в срока до 17:00 часа на 30.01.2019 г. са подадени четири оферти за участие. Не са постъпили оферти след крайния срок.

При приемане на офертите, същите са регистрирани в деловодството на община Искър, като върху опаковката е отбелязан поредния номер, входящия номер по програмата за документооборот, датата и часа на получаването й.

Офертите са представени на български език в запечатана, непрозрачна опаковка, попълнена съгласно посочения в документацията за участие образец от участника. Върху опаковката, участниците са посочили адрес за кореспонденция, телефон.

 

Оферти са подадени както следва:

 

№ по ред Юридическо лице /фирма/

Участник

 

Дата, час подаване на офертата Рег. № по програмата за документооборот
1. „Мост Енерджи” АД

гр. София

17:03:18 ч.

16.01.2019 г.

Рег. № 30-1492-1
2. „КУМЕР” ООД

гр. София

14:40:29 ч.

21.01.2019 г.

Рег. № 30-1496-1
3. „АВВ Електрифициране” ООД

 гр. София

11:47:59 ч.

30.01.2019 г.

Рег. № 30-1499-1
4. „Енерджи Маркет” АД  гр. София 11:50:48 ч.

30.01.2019 г.

Рег. № 30-1500-1

 

След получаване на приемо-предавателния протокол за подадените оферти за участие в процедурата и съобразно изискванията на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, председателят прочете пред всички присъстващи имената на участниците, подали оферти за участие в процедурата и прикани членовете на комисията да попълнят декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 по чл.103, ал.2 във връзка с 97, ал.2 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл.51, ал.8-13 от ППЗОП). Председателят и членовете на комисията подписаха цитираните декларации и същите бяха събрани от председателя, за да ги предостави на Възложителя ведно с протокола от работата на комисията.

 

На публичното отваряне на офертите не присъстваха участниците или техни представители.

 

След това комисията пристъпи към отваряне на офертата по реда на постъпването й и обяви ценовите предложения в изпълнение на чл. 97, ал.3 от ППЗОП.

 

Председателят на комисията отвори офертата на участник № 1 „Мост Енерджи” АД гр. София и обяви Ценовото предложение на участник № 1, а именно:

Предлаганата цена за един kWh нетна активна електроенергия е: 0,10813 лева без ДДС за реално използвани количества (нула точка едно осем едно три) лева /словом/

           

Председателят на комисията пристъпи към отворяне на офертата на участник № 2 „КУМЕР” ООД гр. София и обяви Ценовото предложение, а именно:

Предлаганата цена за един kWh нетна активна електроенергия е: 0,11111 лева без ДДС за реално използвани количества (нула, един един един един един) /словом/ лева

 

Председателят на комисията пристъпи към отворяне на офертата на участник № 3 „АВВ Електрифициране” ООД гр. София и обяви Ценовото предложение, а именно:

Предлаганата цена за един kWh нетна активна електроенергия е: 0,11421 лева без ДДС за реално използвани количества (нула, едно едно четири две едно) лева /словом/

 

Председателят на комисията пристъпи към отворяне на офертата на участник № 4 „Енерджи Маркет” АД  гр. София и обяви Ценовото предложение, а именно:

Предлаганата цена за един kWh нетна активна електроенергия е: 0,11232 лева без ДДС за реално използвани количества (нула, едно едно две три две) лева /словом/

 

Предстои избор на изпълнител и сключване на договор.