Get Adobe Flash player

Съобщение за отваряне на оферти

Съобщение

 

за отваряне на оферти

 

 

Днес, 26.06.2018 год., в изпълнение на Заповед № 232 / 25.06.2018 г. на  Кмета на община Искър от 10.30 часа в Заседателната зала на община Искър се събра комисия от в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Теменужка Василева Христова – Секретар на  община Искър

ЧЛЕНОВЕ:

  1. Мария Мартинова Иванова – Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър

 

  1. Бистра Чавдарова Минковска – Главен експерт „Обществени поръчки” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър,

 

със задача: на 26.06.2018 г. (вторник) от 10.30 часа, в заседателната зала на община Искър, назначената комисия да получи и отвори подадените оферти за участие в процедурата по реда на тяхното постъпване.

Председателят на комисията откри заседанието.

 

Председателят на комисията отбеляза, че съгласно чл. 187, ал. 1 от ЗОП на 14.06.2018 г. е публикувана Обявата с Изх. № 15-14-61/14.06.2018 г. в „профила на купувача“ на сайта на община Искър –  със срок за подаване на оферти до 17:00 часа на 22.06.2018 год. с предмет: Оборудване сграден фонд – Община Искър”.

 

На страницата на Агенцията по обществени поръчки  на 14.06.2018 г. е публикувана Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП.

В срока, посочен в горецитирана обявата са постъпили три оферти

Председателят на комисията прочете пред всички присъстващи текста на заповедта за назначаване на комисията, нейният състав, задачи и срок за работа и получи срещу подпис от г-жа Ивалина Митова – Главен експерт „Връзки с обществеността и техническо осигуряване” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” (ОППИТО) при община Искър приемо-предавателен протокол за подадените оферти за участие, заверено „Вярно с оригинала” копие от регистъра за получените оферти за участие и три оферти.

Съгласно горепосоченият протокол, оферти за участие в срока до 17:00 часа на 22.06.2018 г. са подадени три оферта за участие. Не са постъпили оферти след крайния срок.

При приемане на офертите, същите са регистрирани в деловодството на община Искър, като върху опаковката е отбелязан поредния номер, входящия номер по програмата за документооборот, датата и часа на получаването й.

Офертите са представени на български език в запечатана, непрозрачна опаковка, попълнен съгласно посочения в документацията за участие образец от участника. Върху плика, участниците са посочили адрес за кореспонденция, телефон.

 

Оферти са подадени както следва:

 

№ по ред Юридическо лице /фирма/

Участник,

Адрес за кореспонденция

Дата, час подаване на офертата Рег. № по програмата за документооборот
1. „ТРАНС КО 04” ЕООД гр. София 15:03:29 ч.

22.06.2018 г.

Рег. № 30-1466-1
2. „ПЕРУН ККБ” ЕООД гр. Благоевград 15:14:24 ч.

22.06.2018 г.

Рег. № 30-1467-1
3. „СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ” ЕООД гр. Габрово 15:17:49 ч.

22.06.2018 г.

Рег. № 30-1367-1

 

 

Предстои избор на изпълнител и сключване на договор.