Get Adobe Flash player

СЪОБЩЕНИЕ За отваряне на Плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, съдържащ „Ценовото предложение” на участника в обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР по проект: „Рекултивация и закриване на старото общинско депо за отпадъци в землището на гр. Искър”

СЪОБЩЕНИЕ

За отваряне на Плик  с надпис „Предлагани ценови параметри”,

съдържащ „Ценовото предложение” на участника в обществена поръчка с предмет:

 Изпълнение на СМР по проект: „Рекултивация и закриване на старото общинско депо за отпадъци в землището на гр. Искър

 

На 09.01.2020 год. от 10:00 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 6 от 03.01.2020 г. на Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертата на участника в процедура за възлагане на обществена поръчка с горецитираният предмет.

Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров” № 38.

Назначената комисия е в състав, както следва:

Председател:

Теменужка Василева Христова – Секретар на  община Искър;

Членове:

  1. Мария Мартинова Иванова – Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър;
  2. Валентина Йовкова ДрагиевскаСтарши експерт „Образование, култура, здравеопазване, социални дейности, екология” при община Искър.

Председателят на комисията установи, че същата е в пълният си и редовен  състав.

Председателят на комисията откри заседанието и запозна присъстващите със състава и правилата за работа на комисията, както и с разпоредбата на чл. 57, ал. 1 от ППЗОП ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

На 06.01.2020 год. на сайта на община Искър е публикувано съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” на участника, който отговаря на предварително обявените изисквания на Възложителя.

На заседанието на комисията не присъства представител на участника в процедурата.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на медиите, както и други лица.

Комисията пристъпи към отваряне на опаковката с надпис „Предлагани ценови параметри“ на допуснатия  и единствен участник в процедурата.

Председателят на комисията отвори плик с надпис „Ценово предложение” на единственият участник № 1 „КАРО ТРЕЙДИНГ” ООД ГР. СОФИЯ.

Оповести се Ценовото предложение, попълнено по Образец № 4 от документацията

Комисията приключи своята работа и състави настоящия протокол на 09.01.2020 г. в 11:00 часа.

Предстои скрючване на договор с избраният изпълнител!