Get Adobe Flash player

СЪОБЩЕНИЕ За отваряне на Плик с надпис „Предлагани ценови параметри”

СЪОБЩЕНИЕ

 За отваряне на Плик  с надпис „Предлагани ценови параметри”,

съдържащ „Ценовото предложение” на участника в обществена поръчка с предмет:

Изпълнение на строително-монтажни работи на общински обекти по четири обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 – „Реконструкция спортно игрище УПИ IV-974, кв. 158 – външни връзки“;

Обособена позиция № 2 – Благоустрояване на площадно пространство в с. Староселци, община Искър ”;

Обособена позиция № 3 – „Извършване на строително – монтажни работи (СМР) на обект: „Ремонт санитарни възли кв. 158 – гр. Искър“;

Обособена позиция № 4 – Ремонт кухня – Домашен социален патронаж гр. Искър”

На 15.07.2020 год. от 10.30 часа в закрито заседание комисията, назначена със Заповед № 501 от 08.07.2020 г. на Кмета на община Искър продължи своята работа с разглеждане на документите за лично състояние и критериите за подбор, за съответствие с предварително поставените от възложителя условия.

Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров” № 38.

Назначената комисия е в състав, както следва:

Председател:

Теменужка Василева Христова – Секретар на  община Искър;

Членове:

  1. инж. Йорданка Панайотова ПетковаГлавен инженер в дирекция „Социално-икономическо развитие и териториално селищно устройство” при община Искър;
  2. Бистра Чавдарова Минковска – Главен експерт „Обществени поръчки” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър

Председателят на комисията прочете пред всички текста на заповедта за назначаване на комисията, нейния състав, задачи и срок за работа.

 Председателят на комисията откри заседанието и запозна присъстващите със състава и правилата за работа на комисията, както и с разпоредбата на чл. 57 от ППЗОП ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

На 10.07.2020 год. на сайта на община Искър е публикувано съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” на участниците, които отговарят на предварително обявените изисквания на Възложителя.

На заседанието на комисията неприсъстваха представители на участниците в процедурата.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на медиите, както и други лица.

Комисията пристъпи към отваряне на опаковката с надпис „Предлагани ценови параметри“ на допуснатите  участници в процедурата:

–  участник № 1 „ВЪЛКОВСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД  гр. Плевен. Участникът е подал оферта за обособена позиция № 4;

– Участник № 2 – „СТИВ-14“ ЕООД гр. Самоков. Участникът е подал оферта за обособена позиция № 3 и обособена позиция № 4;

– Участник № 3 „АРТ – СТРОЙ“ ООД гр. Плевен. Участникът е подал оферта за обособена позиция № 1.

 

Председателят на комисията отвори плик с надпис „Ценово предложение” на участниците по реда на постъпване на офертите по съответните обособни позиции. Оповести се Ценовите предложения.

Предстои скрючване на договор с избранитe изпълнители!