Get Adobe Flash player

СЪОБЩЕНИЕ  ЗА ОТВАРЯНЕ НА ПЛИК  С НАДПИС „ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ”              Относно: „Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за обекти присъединени на ниво ниско напрежение при условията на свободен пазар за нуждите на община Искър – улично осветление на територията на гр. Искър, общински мероприятия и детско заведение, находящи се в гр. Искър”

СЪОБЩЕНИЕ

 ЗА ОТВАРЯНЕ НА ПЛИК

 С НАДПИС ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ”

             Относно: „Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за обекти присъединени на ниво ниско напрежение при условията на свободен пазар за нуждите на община Искър – улично осветление на територията на гр. Искър, общински мероприятия и детско заведение, находящи се в гр. Искър”

 

На 30.04.2020 г. (четвъртък) от 10.30 часа в Заседателната зала на община Искър, етаж втори, Комисията назначена със Заповед № 306/23.04.2020 г. на  Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с горецитираният предмет, ще отвори Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” по седемте обособени позиции на участниците, които отговарят на предварително обявените изисквания на Възложителя на основание чл. 57, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

 

Отварянето на ценовите оферти е публично и на него могат да присъстват участника в процедурата или негов упълномощен представител, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на община Искър.

 

 

 

С уважение,

 

Теменужка Василева

Председател на Комисията

по чл. 103 от ЗОП