Get Adobe Flash player

Съобщение за отваряне на ценовите оферти на обществената поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски, училищно и социално заведения в община Искър и за осигуряване на топъл обяд по седем обособени позиции”

Съобщение за отваряне на ценовите оферти

на обществената поръчка с предмет:

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски, училищно и социално заведения в община Искър и за осигуряване на топъл обяд по седем обособени позиции

 

На 24.04.2020 год. от 10.30 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 116/24.02.2020 г. на  Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в  публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски, училищно и социално заведения в община Искър и за осигуряване на топъл обяд по седем обособени позиции, открита с Решение № 4/31.01.2020 г.

Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров” № 38.

Поради ползването на платен годишен отпуск от редовният член на комисията – Величка Дикова Косташка Директор на ДГ „Мара Балева” гр. Искър, същата се замести от резервен член, а именно Ани Методиева Емилова – Старши експерт “Социално-икономически дейности, разработване и управление на проекти и по етническите въпроси” в дирекция „Социално икономическо развитие, териториално и селищно устройство” (СИРТСУ) при община Искър. След като се запозна с приемо – предавателния протокол и подадените оферти за участие в процедурата г-жа Емилова попълни декларация за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. Декларациията се предаде на председателя на комисията, за да я предостави на Възложителя, ведно с протокола от работата на комисията.

 

Комисия е в състав, както следва:

Председател:

            Теменужка Василева Христова Секретар на община Искър;

Членове:

  1. Бистра Чавдарова Минковска – Главен експерт „Обществени поръчки” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър;
  2. Ралица Благомилова Андреева Управител на „Домашен Социален Патронаж” гр. Искър
  3. Ани Методиева Емилова – Старши експерт “Социално-икономически дейности, разработване и управление на проекти и по етническите въпроси” в дирекция „Социално икономическо развитие, териториално и селищно устройство” (СИРТСУ) при община Искър;
  4. Мирослав Георгиев ШетовскиДиректор на СУ  „Христо Смирненски” гр. Искър.

Председателят на комисията установи, че същата е в пълния си състав.

 

Председателят на комисията установи, че същата е в пълния си състав.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците, представители на медиите, както и други лица.

Председателят на комисията откри заседанието и запозна присъстващите със състава и правилата за работа на комисията, както и с разпоредбата на чл. 57, ал. 1 от ППЗОП ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

На 21.04.2020 год. на сайта на община Искър е публикувано съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти по съответните обособени позиции.

 

Председателят на комисията обяви резултатите от оценяването на офертите по другите показатели съгласно изискванията а чл. 56, ал.3 от ППЗОП.

 

След това комисията пристъпи към отваряне на опаковките с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участниците

 

Предстои сключване на договор!