Get Adobe Flash player

Съобщение за отваряне на ценовите оферти

   Съобщение за отваряне на ценовите оферти

 

„Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за обекти присъединени на ниво ниско напрежение при условията на свободен пазар за нуждите на община Искър – улично осветление на територията на гр. Искър, общински мероприятия и детско заведение, находящи се в гр. Искър”

по член 181, ал. 4 от ЗОП във връзка с чл. 54 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки

 

На 27.04.2020 год. от 11.00 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 306/23.04.2020 г. на Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в  публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за обекти присъединени на ниво ниско напрежение при условията на свободен пазар за нуждите на община Искър – улично осветление на територията на гр. Искър, общински мероприятия и детско заведение, находящи се в гр. Искър”, открита с Решение № 9 от 24.03.2020 г.

Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров” № 38.

Назначената комисия е в състав, както следва:

Председател:

            Теменужка Василева Христова Секретар на община Искър;

Членове:

  1. Бистра Чавдарова Минковска – Главен експерт „Обществени поръчки” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър;
  2. Димитър Цветков Димитров –  Енергетик при Община Искър.

Председателят на комисията установи, че същата е в пълния си състав.

На заседанието на комисията не присъстваха представители участниците. Не присъстваха представители на медиите, както и други лица.

Председателят на комисията откри заседанието и запозна присъстващите със състава и правилата за работа на комисията, както и с разпоредбата на чл. 57, ал. 1 от ППЗОП ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

На 27.04.2020 год. на сайта на община Искър е публикувано съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти на участниците.

След това комисията пристъпи към отваряне на опаковките с надпис „Предлагани ценови параметри“ на допуснатите участници.

 

Предстои избор на изпълнител и сключване на договор!