Get Adobe Flash player

Съобщение за отваряне на ценовите оферти

Съобщение за отваряне на ценовите оферти

             На 10.01.2019 год. от 10:30 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 432 /17.12.2018 г. на Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски, училищно и социално заведения в община Искър и за осигуряване на топъл обяд и училищен плод, по седем обособени позиции, открита с Решение № 52/22.11.2018 г.

Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров“ № 38.

Назначената комисия е в състав, както следва:

Председател:

            Теменужка Василева Христова Секретар на община Искър;

Членове:

  1. Бистра Чавдарова Минковска – Главен експерт „Обществени поръчки” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър;
  2. Мария Мартинова Иванова – Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър;
  3. Величка Дикова Косташка Директор на ДГ „Мара Балева” гр. Искър;
  1. Ани Методиева Емилова – Старши експерт “Социално-икономически дейности, разработване и управление на проекти и по етническите въпроси” в дирекция „Социално икономическо развитие, териториално и селищно устройство” (СИРТСУ) при община Искър.

Председателят на комисията установи, че същата е в пълния си редовен състав.

Председателят на комисията откри заседанието и запозна присъстващите със състава и правилата за работа на комисията, както и с разпоредбата на чл. 57, ал. 1 от ППЗОП ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

На 07.01.2019 год. на сайта на община Искър е публикувано съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти по съответните обособени позиции.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците.

Не присъстваха представители на медиите, както и други лица.

Председателят на комисията обяви резултатите от оценяването на офертите по другите показатели съгласно изискванията а чл. 56, ал.3 от ППЗОП.

След това комисията пристъпи към отваряне на опаковките с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника.

Предстои сключване на договор!