Get Adobe Flash player

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на ценовите предложения на участниците в обществената поръчка с предмет: „Предоставяне на Консултантски услуги при изготвяне на Заявления за подпомагане и комплектоване на пълния пакет от документи, необходими на община Искър за кандидатстване по Мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, Подмярка 7.2. Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия” по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.”

СЪОБЩЕНИЕ

 за отваряне на ценовите предложения на участниците в обществената поръчка с предмет:

Предоставяне на Консултантски услуги при изготвяне на Заявления за подпомагане и комплектоване на пълния пакет от документи, необходими на община Искър за кандидатстване по Мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, Подмярка 7.2. Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия” по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.”

 

             На 15.06.2018 год. от 9:00 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 188 от 01.06.2018 г. на Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на Консултантски услуги при изготвяне на Заявления за подпомагане и комплектоване на пълния пакет от документи, необходими на община Искър за кандидатстване по Мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, Подмярка 7.2. Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия” по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.”

Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров” № 38.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участника в процедурата.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на медиите, както и други лица.

Председателят на комисията обяви резултатите от оценяването по другият показател за оценка:

– Допуснат до по-нататъшно участие е участник № 1 „ЕВРОСТАРТ 2008” ЕООД гр. София – 100 точки по техническия показател ТП;

След това комисията пристъпи към отваряне на опаковката с надпис „Предлагани ценови параметри“ на допуснатият участник в процедурата.

 Председателят на комисията отвори плик с надпис „Предлагани ценови параметри” на участник № 1 „ЕВРОСТАРТ 2008” ЕООД гр. София;

Оповести се Ценовото предложение, попълнено по Образец № 4 от документацията.

Предстои издаване на решение за избор на изпълнител и сключване на договор.