Get Adobe Flash player

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на ценовите предложение на участниците в обществената поръчка с предмет: „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа – Община Искър“

СЪОБЩЕНИЕ

 

за отваряне на ценовите предложение на участниците в обществената поръчка с предмет:

 „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа  – Община Искър“

 

 

 

На 16.10.2018год. от 10.30 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 360 от 16.10.2018 г. на Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа  – Община Искър“, открита с Решение № 34/27.09.2018 г.

Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров” № 38.

 

Назначената комисия е в състав, както следва:

Председател:

            Симеон Огнянов Бончев – външен експерт – Юрист

ЧЛЕНОВЕ:

            1. Пламен Захаринов Захариев

външен експертСтроителен инженер по пътно строителство

 

  1. 2. Теменужка Василева Христова

Секретар на  община Искър

 

  1. Бистра Чавдарова Минковска

Главен експерт „Обществени поръчки” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър

 

  1. 4. Мария Мартинова Иванова резервен член

Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър

 

Редовният член на комсията – г-н Радослав Андреев е в отпуск. На неговото място влиза г-жа Мария Иванова – резервен член.

 

Председателят на комисията установи, че комисията е в пълния си състав.

 

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на медиите, както и други лица.

Председателят на комисията прочете пред всички текста на заповедта за назначаване на комисията, нейния състав, задачи и срок за работа.

 

Съобразно разпоредбата на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП председателят на комисията получи срещу подпис от г-жа Ивалина Митова – Главен експерт „Връзки с обществеността и техническо осигуряване” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” (ОППИТО) при община Искър приемо-предавателен протокол за подадените оферти за участие от дата: 15.10.2018 год., заверено „Вярно с оригинала” копие от регистъра за получената оферта за участие и 1 (една) на брой оферта.

 

Съгласно горепосоченият протокол, оферта за участие в откритата процедура по ЗОП в срока до 17:00 часа на 15.10.2018 г. е подадена само 1 (един) участник.

 

Офертата е подадена в съответствие с изискванията на чл. 47 от ППЗОП и документацията за участие — в запечатана непрозрачна опаковка.

 

Подадената оферта е както следва:

 

№ по ред Юридическо лице /фирма/

Участник,

 

Име, презиме и фамилия на участника  представил офертата или упълномощен представител Дата, час подаване на офертата Рег. № по програмата за документооборот Забележка
1. „КАРО ТРЕЙДИНГ” ООД

ГР. СОФИЯ

15.10.2018 г.;

13:19:05часа

 

Рег. № 30-200-14

 

След получаване на приемо – предавателния протокол за подадените оферти за участие в процедурата и съобразно изискванията на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, председателят прочете пред всички присъстващи имената на лицата, подали оферта за участие в процедурата и прикани членовете на комисията да попълнят декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

Председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. Декларациите бяха събрани от председателя, за да ги предостави на Възложителя ведно с протокола от работата на комисията.

 

След това комисията пристъпи към отваряне на опаковката на участник № 1 „КАРО ТРЕЙДИНГ” ООД ГР. СОФИЯ и се оповести съдържанието й, както и се извърши проверка за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, съгласно изискването на чл. 54, ал.3 от ППЗОП.

В съответствие с изискването на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”.

Комисията оповести документите и доказателствата, които опаковката с офертата съдържа и провери съответствието на същите с приложения опис.

 

Публичната част от заседанието на комисията приключи след извършването на действията по чл. 54, ал. 3 – 5 от ППЗОП.

Комисията продължи