Get Adobe Flash player

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на ценовите предложение на участника в обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа – Община Искър“

СЪОБЩЕНИЕ

 за отваряне на ценовите предложение на участника в обществена поръчка с предмет:

„Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа  – Община Искър“

На 22.10.2018 год. oт 09.30 часа се проведе заседание на комисия, назначена с със Заповед № 360 от 16.10.2018 г. на Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертата на участника в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа  – Община Искър“.

Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров” № 38.

На публичното отваряне на офертите не присъстваха представители на участника в процедурата.

На публичното отваряне на офертите не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване.

Комисията пристъпи към отваряне на опаковката с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника.

Председателят на комисията отвори плик с надпис „Предлагани ценови параметри” на участник № 1 „КАРО ТРЕЙДИНГ” ООД, ГР. СОФИЯ.

Оповести  се Ценовото предложение, попълнено по Образец № 4 от документацията.

След цялостното разглеждане и оценяване на офертата, комисията класира участника в настоящата процедура на основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, както следва:

Първо място: Участник № 1 „КАРО ТРЕЙДИНГ” ООД, ГР. СОФИЯ – 100 точки.

Предстои сключване на договор.