Get Adobe Flash player

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на ценовите предложения на участниците в обществената поръчка с предмет: „Предоставяне на Консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проект: „Реконструкция на улична мрежа в община Искър“

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: „ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

СЪОБЩЕНИЕ

 за отваряне на ценовите предложения на участниците в обществената поръчка с предмет:

Предоставяне на Консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проект: „Реконструкция на улична мрежа в община Искър“,

финансирана от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони – Договор № 15/07/2/0/00500/28.12.2017 г. между община Искър и Държавен фонд „Земеделие“ гр. София за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестициии в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ за изпълнение на проект № 15/07/2/0/00500 – „Реконструкция на улична мрежа в община Искър“

 

На 14.05.2018 год. от 11:00 часа се проведе заседание на комисия, назначена със Заповед № 109 от 16.04.2018 г. на Кмета на община Искър за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Предоставяне на Консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проект: „Реконструкция на улична мрежа в община Искър“.

 

Комисията проведе заседанието си в Заседателната зала на община Искър, с адрес: гр. Искър 5868, ул. „Георги Димитров” № 38.

 

Назначената комисия е в състав, както следва:

Председател:

            Теменужка Василева Христова – Секретар на  община Искър

Членове:

  1. Ирена Руменова Салашка – Младши експерт „Социално икономически дейности, разработване и управление на проекти” в дирекция „Социално-икономическо развитие и териториално селищно устройство” при община Искър;
  2. Ани Методиева Емилова – Старши експерт “Социално-икономически дейности, разработване и управление на проекти и по етническите въпроси” в дирекция „Социално икономическо развитие, териториално и селищно устройство” (СИРТСУ) при община Искър;
  3. Мария Мартинова Иванова – Юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър;
  4. Бистра Чавдарова Минковска – Главен експерт „Обществени поръчки” в дирекция „Обществени поръчки, правно и информационно-техническо осигуряване” при община Искър.

 

Председателят на комисията установи, че същата е в пълният си и редовен  състав.

 

Председателят на комисията откри заседанието и запозна присъстващите със състава и правилата за работа на комисията, както и с разпоредбата на чл. 57, ал. 1 от ППЗОП ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

 

На 09.05.2018 год. на сайта на община Искър е публикувано съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” на участниците, които отговарят на предварително обявените изисквания на Възложителя.

Изпратено е и писмено уведомление до участниците в процедурата по електронна поща, за което е получено потвърждение от участниците.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участници в процедурата.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на медиите, както и други лица.

Председателят на комисията обяви резултатите от оценяването по другият показател за оценка:

– Допуснат до по-нататъшно участие е следният участник № 2 „ЕВРОСТАРТ 2008” ЕООД гр. София;

– Комисията недопуска офертата на участника № 1 „ЕКОНСУЛТ-11” ЕООД гр. София до следващия етап на оценка и предлага същият да бъде отстранен от участие на основания чл. 107, т. 2, буква „ а” от ЗОП.

След това комисията пристъпи към отваряне на опаковката с надпис „Предлагани ценови параметри“ на допуснатият участник в процедурата.

Председателят на комисията отвори плик с надпис „Ценово предложение” на участник № 2 „ЕВРОСТАРТ 2008” ЕООД гр. София;

Оповести се Ценовото предложение, попълнено по Образец № 4 от документацията. Комисията констатира, че единственият допуснат участник, не е предложил цена, по-висока от прогнозната стойност.

            След извършване на публичното оповестяване на ценовото предложение на участниците, приключи публичната част от заседанието на комисията и председателят закри същото на 14.05.2018 г. в 11:30 часа.