Get Adobe Flash player

Съобщение за разширение на трасе на съществуващ общински път.

На основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен Подробен устройствен план – парцеларен   /ПУП –ПП/  за разширение на трасе на съществуващ общински път „„ PVN 3082  /ІІ-13, Искър – Долни Дъбник/ – /ІІІ-1307/ Искър“ с Изграждане на канална мрежа за оптични кабели за широколентов достъп“ .

Трасето на пътя е с дължина 2 486м в землището на гр. Искър.

Засегнати от сервитута на пътя са общински имоти:

пасища, мери №№ 55782.47.1; 55782.47.3; 55782.47.10; 55782.47.21; 55782.47.30; 55782.47.33; 55782.47.35; 55782.47.37; 55782.47.42; 55782.47.57; 55782.47.62; 55782.47.63

полски пътища №№ 55782.47.15; 55782.47.20; 55782.47.25; 55782.47.34; 55782.47.36; 55782.47.39; 55782.36.545.

местни пътища  №№ 55782.47.86; 55782.47.88; 55782.47.89.

МЗХ – стопански двор №№ 55782.47.61; 55782.47.85; 55782.47.87.

складов терен държавна собственост  № 55782.47.65

„Флора 2004“ ООД –  ПИ № 55782.47.58

Проектната документация се намира в стая 212 на община Искър.

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

 

инж. ВАЛЕНТИН ЙОРДАНОВ

Кмет на община Искър

Icon of ЧЕРТ 1 ЧЕРТ 1 (1.8 MiB)

Icon of ЧЕРТ 2 ЧЕРТ 2 (2.2 MiB)

Icon of ТЕКСТОВА ЧАСТ ТЕКСТОВА ЧАСТ (1.1 MiB)