Get Adobe Flash player

Съобщение за срока за подаване на заявления и приложенията във връзка с предстоящите избори

Съобщение за срока за подаване на заявления и приложенията във връзка с предстоящите избори

Общинска администрация гр. Искър уведомява избирателите във връзка с предстоящите Избори за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г., че могат да подават писмени заявления до Кмета на община Искър или до Кметовете на кметства на с. Долни Луковит, с. Писарово и с. Староселци, както следва :

  1. 1. Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес, като подаде заявление не по-късно от 26 юни 2021 г. включителноПриложение № 12-НС
  2. Кандидатите за народни представители, членовете на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите могат да подадат заявление за гласуване на друго място до общинската администрация по постоянния им адрес не по-късно от 26 юни 2021 г. включителноПриложение № 18-НС.
  3. 3. Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него с писмено заявление до кмета на общината или кмета на кметството – не по-късно от 3 юли 2021 г. включително Приложение № 8 - НС.
  4. В избирателните списъци се вписват, съответно дописват имената на гражданите, които имат право да гласуват, но са пропуснати, както и тези, за които е отпаднало основанието, на което са били заличени, като подадат заявление – Приложение № 9-НС до кмета на общината или кмета на кметството в срок до 10 юли 2021 г.
  5. 5. Не по-късно от 26 юни 2021 г. включително избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на общината по постоянния им адрес или настоящия им адрес, когато своевременно е направено искане по чл.36 ИК за гласуване по настоящ адрес – Приложение № 14-НС.
  6. 6. Избиратели с трайни увреждания, които не са подали заявление в срок до 26 юни 2021 г. включително, могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по – късно от 5 дни (5 юли 2021 г.) преди изборния ден и при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна избирателна комисия. Заявлението (Приложение № 14-НС) трябва да е собственоръчно подписано и подадено до кмета на общината или кмета на кметството, като се приложи копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК. / чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от ИК/.