Get Adobe Flash player

Съобщение – зявления за избирателни списъци за предстоящите избори

Съобщение – зявления за избирателни списъци за предстоящите избори

Общинска администрация гр. Искър уведомява избирателите във връзка с предстоящите Избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., че могат да подават писмени заявления до Кмета на община Искър или до Кметовете на кметства на с. Долни Луковит, с. Писарово и с. Староселци, както следва:

 

  1. 1. Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес, като подаде заявление не по-късно от 30 октомври 2021 г. включителноПриложение № 30-ПВР/НС;
  2. 2. Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него с писмено заявление до кмета на общината или кмета на кметството – не по-късно от 06 ноември 2021 г. включително Приложение № 26-ПВР/НС.
  3. 3. Не по-късно от 30 октомври 2021 г. включително избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на общината по постоянния им адрес или настоящия им адрес, когато своевременно е направено искане по чл.36 ИК за гласуване по настоящ адрес – Приложение № 39-ПВР/НС;
  4. 4. Избиратели с трайни увреждания, които не са подали заявление в срок 30 октомври 2021 г. включително, могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по – късно от 5 дни (08 ноември 2021г.) преди изборния ден и при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна избирателна комисия. Заявлението (Приложение № 39-ПВР/НС) трябва да е собственоръчно подписано и подадено до кмета на общината или кмета на кметството.

При подаване на електронно заявление не се изисква подпис!

Органът по чл. 23, ал. 1 ИК извършва проверка и установява увреждането на избирателя по служебен път, като вътрешна електронна административна услуга по реда на Закона за електронното управление. Когато служебната проверка е неуспешна, органът по чл. 23, ал. 1 ИК изисква от ТЕЛК/НЕЛК документ, удостоверяващ увреждането.