Get Adobe Flash player

Съобщение – Избирателни списъци за изборите за народни представители на 2 април 2023 г

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация гр. Искър уведомява избирателите във връзка с предстоящите Избори за народни представители на 2 април 2023 г., че могат да подават писмени заявления до Кмета на община Искър или до Кметовете на кметства на с. Долни Луковит, с. Писарово и с. Староселци, както следва:

  1. 1. Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес, като подаде заявление не по-късно от 18 март 2023 г. (събота) включителноПриложение № 21-НС; Избирателят може да подаде електронно заявление през интернет страницата на ГД „ГРАО“ в МРРБ, като в него вписва данните си и посочва телефонен номер, без да е необходим подпис.
  2. 2. Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него с писмено заявление до кмета на общината или кмета на кметството – не по-късно от 25 март 2023 г. (събота) включително Приложение № 17-НС.
  3. 3. Не по-късно от 18 март 2023 г. (събота) включително избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на общината по постоянния им адрес или настоящия им адрес, когато своевременно е направено искане по чл.36 ИК за гласуване по настоящ адрес – Приложение № 67-НС;
  4. 4. Избиратели с трайни увреждания, които не са подали заявление в срок до 18 март 2023 г. (събота)., могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по–късно от 27 март 2023 г. при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия (ПСИК).

Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на общината до Кмета на общината или Кмета на кметството по постоянния адрес.

Ако е подадено заявление  за гласуване по настоящ адрес и лицето е вписано в избирателния списък по настоящия му адрес – настоящото заявление се подава до Кмета на общината или Кмета на кметството.

 

Забележка: При подаване на електронно заявление не се изисква подпис!

Кмета на общината или Кмета на кметството извършва проверка и установява увреждането на избирателя по служебен път, като вътрешна електронна административна услуга по реда на Закона за електронното управление. Когато служебната проверка е неуспешна, Кмета на общината или Кмета на кметството изисква от ТЕЛК/НЕЛК документ, удостоверяващ увреждането.