Get Adobe Flash player

Съобщение общинска администрация

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация гр. Искър уведомява избирателите във връзка с предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., че могат да подават писмени заявления до Кмета на община Искър и Кметствата по населените места, както следва :

  1. Избирателите с трайни увреждания, които желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, подават заявление по постоянния адрес или по настоящия адрес, придружено задължително от копие на експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК – Приложение N 16-ЕП до 11 май 2019 г.
  2. Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срок до 11 май 2019 г., могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по – късно от 5 дни преди изборния ден (20 май 2019 г.) и при условие, че на населеното място е назначена подвижна избирателна комисия. /чл. 37, ал. 2 от ИК/. Заявлението ( Приложение N 16-ЕП-З...) трябва да е собственоръчно подписано и подадено до кмета на общината, кметството или кметския наместник, като се приложи копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК. / чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от ИК/.
  3. Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес – до 11 май 2019 г. включително – Приложение № 14-ЕП
  4. 4. Кандидатите за членове на ЕП, членовете на ЦИК, членовете на РИК или наблюдателите могат да подадат заявление-декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място до общинската администрация по постоянния им адрес – до 11 май 2019 г. включително. Приложение № 18-ЕП.
  5. 5. Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него с писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник – до 18 май 2019 г. включително Приложение № 9-ЕП.
  6. 6. В избирателните списъци се вписват имената на гражданите, които имат право да гласуват, но са пропуснати, както и тези, за които е отпаднало основанието, на което са били заличени. Лицата, които са изтърпели наказание лишаване от свобода или не са вече под запрещение, се вписват в избирателните списъци след представяне на съответен документ в общината или кметството – до 24 май 2019 г. Приложение № 12-EП.