Get Adobe Flash player

СЪОБЩЕНИЕ от 27.03.2018г. относно предоставяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид

Лого на Община Искър

Считано от 01.04.2018г., на основание чл. 67, ал.4 от ЗОП (ДВ бр. 24 от 16.03.2018г., в сила от 23.05.2018г.) участниците задължителното представят ЕЕДОП в електронен вид. Участниците следва да се ръководят от Методическо указание на АОП, изх. номер:МУ-4 от 02.03.2018г., достъпно на следния адрес: http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf

Забележка: Повече информация за използването на системата за еЕЕДОП може да бъде намерена на адрес http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/17242