Get Adobe Flash player

Съобщение проверка ГРАО

В Община Искър не са констатирани нарушения по Закона за гражданската регистрация

Във връзка с предстоящите избори за общински съветници и кметове, със заповед № 249/ 21.06.2019 г.  на Кмета на община Искър е назначена комисия, която извърши проверка на 01.07.2019 г. по реда на чл. 140а от Наредба № РД-02-20-9 от 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация, за спазване на изискванията на чл. 92 и чл.99а от Закона за гражданска регистрация, на заявените през последните 12 месеца /в периода от 01.06.2018 г. до 01.06.2019г./ адресни регистрации в гр. Искър и Кметствата с. Долни Луковит, с. Писарово и с. Староселци.

В състава на комисията са включени представители на Областна администрация Плевен, Териториално звено “ГРАО” – ПЛЕВЕН  към МРРБ,  РУ на МВР – Долни Дъбник, Общинска администрация и Кметствата.

В резултат на извършената проверка е съставен Протокол, който е обявен на интернет страницата на Община Искър на адрес: https://iskarbg.bg/Съобщения .

Видно от протокола, за периода от 01.06.2018 г. до 01.06.2019 г., извършените адресни регистрации на територията на град Искър, с. Долни Луковит, с. Староселци и с. Писарово са направени при спазване на изискванията на чл. 92 и чл. 99 „а“ от ЗГР и не са констатирани нарушения !