Get Adobe Flash player

Съобщение фурна – процедура по установяване на собствеността

Съобщение фурна – процедура по установяване на собствеността

 

            ОБЩИНА ИСКЪР съобщава на заинтересованите страни, че започва процедура по установяване на собствеността, съответно безстопанствеността по отношение на Урегулиран поземлен имот I-650 с площ 1145 кв.м. в кв.67 по плана на гр.Искър, одобрен със Заповед № 27 от 22.02.1993 г. и предприемане на правни и фактически действия по завземането му от Община Искър