Get Adobe Flash player

Съобщение

Съобщение

     Община Искър разработва проектно предложение по процедура за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: №BG05M2OP001-3.012 – „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020, мярка 7 „Достъп до качествено образование, чрез интегриране в образователната система на деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми”от Стратегията за Водено от общностите местно развитие. В тази връзка ръководството на Община Искър кани всички училища и детски градини на територията на общината да заявят участието си като партньори в този проект.