Get Adobe Flash player

С П Р А В К А по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове за отразяване на предложения и становища по проекта за допълнение на чл.35 от Наредба № 26 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Искър, приета от Общински съвет – Искър, гр. Искър с Решение № 346 от 03.07.2013 г.

С П Р А В К А

по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове за отразяване на предложения и становища по проекта за допълнение на

чл.35 от Наредба № 26 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Искър, приета от Общински съвет – Искър, гр. Искър

с Решение № 346 от 03.07.2013 г.

27.03.2018 г.

Гр. Искър

№ по ред Получени предложения и становища по проекта Описание на предложението / становището Приема се /

Не се приема

Обосновка / мотиви за неприетите предложения
1. Не са получавани предложения / становища по проекта за изменение на Наредбата
2.
3.