Get Adobe Flash player

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Във връзка с провеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г

Във връзка с провеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г., Общинска администрация – Искър уведомява гражданите:

  • Предварителните избирателни списъци, включително част I, се обявяват на определени със заповед на кмета на общината места на видно място в района на съответната избирателна секция и се публикуват на интернет страницата на Общината – в срок до 18 септември 2023 г.
  • Гражданин на друга държава – членка на ЕС, който отговаря на условията по чл. 396, ал. 2 ИК и желае да бъде вписан в избирателния списък – част ІІ, представя декларация по образецПриложение №8 МИ в общинската администрация по адреса на пребиваване на територията на съответното населено място – в срок до 18 септември 2023 г.
  • Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Искането се прави писмено до кмета на общината – Приложение №13 МИ или чрез електронно заявление през интернет страницата на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството – в срок до 14 октомври 2023 г.
  • Не се издават удостоверения за гласуване на друго място!
  • Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец – Приложение №17 МИ или чрез електронно заявление през интернет страницата на Общината по постоянен адрес или по настоящ адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл.36 ИК – в срок до 14 октомври 2023 г.
  • На интернет страницата на Общината се публикува списък на заличените лица – в срок до 18 октомври 2023 г.
  • Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него, с писмено заявление до кмета на общината или кмета на кметството – Приложение 7 МИв срок до 21 октомври 2023 г.
  • Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока по чл.37, ал.1 от ИК, могат да заявят това при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия – в срок до 23 октомври 2023 г.

      Заявления в Община ИСКЪР се подават:

  • за град Искър: в сградата на Община Искър на адрес:

гр. Искър, ул. „Г.Димитров“ № 38 в Центъра за административно обслужване на гражданите

от 08,30 ч. до 17,00 ч.

  • за населените места на Община Искър:

в кметствата на населените места – от 08,30 ч. до 17,00 ч.

Справки в избирателните списъци могат да се правят: