Get Adobe Flash player

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно произвеждане на избори за общински съветници и за кметове

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

         Във връзка с произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г., Общинска администрация – Искър уведомява гражданите:

 • Предварителните избирателни списъци се обявяват на определени със заповед на кмета на общината места в района на избирателната секция и се публикуват на интернет страницата на Общината – в срок до 16 септември 2019 г.
 • Гражданите на други държави – членки на ЕС, които желаят да бъдат вписани в избирателен списък, представят декларация по образец в общинската администрация по адрес на пребиваване в Република България – в срок до 16 септември 2019 г.
 • Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателен списък по настоящ адрес – в срок до 12 октомври 2019 г.
 • Не се издават удостоверения за гласуване на друго място!
 • Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на Общината по постоянен адрес или по настоящ адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл.36 ИК – в срок до 12 октомври 2019 г.
 • На интернет страницата на Общината се публикува списък на заличените лица – в срок до 16 октомври 2019 г.
 • Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него, с писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник – в срок до 19 октомври 2019 г.
 • Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока по чл.37, ал.1 от ИК, могат да заявят това при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК– в срок до 21 октомври 2019 г.

      Заявления в Община ИСКЪР се подават:

 • за град Искър: в сградата на Община Искър на адрес:

гр. Искър, ул. „Г.Димитров“ № 38 в Центъра за информация на гражданите

от 08,30 ч. до 17,00 ч.

 • за населените места на Община Искър ( без град Искър) :

в кметствата на населените места

 • електронни заявления могат да се подават на електронен адрес: https://iskarbg.bg/mizbori/

Справки в избирателните списъци могат да се правят: