Get Adobe Flash player

ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА „ ТОПЪЛ ОБЯД У ДОМА В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ – 2020 г.“

ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА „ ТОПЪЛ ОБЯД У ДОМА В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ – 2020 г.“

            Във връзка с издадена заповед №РД06-21 от 23.07.2020 г. на Деница Сачева – Министър на труда и социалната политика относно изменение на Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация–2020 г.“,  финансирана от националния бюджет чрез АСП, Община Искър  подписа Допълнително споразумение №3 от 08.08.2020 г. към договор № ФС01-0589 от 05.05.2020 г. „Целево подпомагане с топъл обяд в община Искър“, с което се удължи срока на договора до 31.08.2020 г. при спазване на договорения брой потребители – 80 човека, за период от 80 работни дни, считано от 11.05.2020 г. и следва да приключат не по-късно от 31.08.2020 г. Стойността на договора е в размер на общо 12 528,00 лв. (дванадесет хиляди петстотин деветдесет и осем лева и нула стотинки). От тях 10 800,00 лв. са за храна на 80 потребители за 54 дни по 2,50 лв. средно месечно за един храноден, и 1728,00 лв. (0,40 лв. са за други разходи – транспортни, режийни, съпътстваща подкрепа, консумативи и др.).

.