Get Adobe Flash player

Възлагане изпълнението на дейности по зимно поддържане и снегопочистване

СЪОБЩЕНИЕ

Днес 25.09.2015 г. в 10:00 часа в Заседателната зала в сградата на Община Искър в изпълнение на Заповед № 339 /25.09.2015 г. на  Кмета на община Искър назначената комисия, на открито заседание, отвори постъпилата оферта  за избор на изпълнител по обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП с предмет:

Възлагане изпълнението на дейности по зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на Община Искър за експлоатационен сезон 2015/2016 г. ”

В деловодството на Община Искър е постъпила само една оферта, както следва:

№ по ред Юридическо лице /фирма/

Участник,

Адрес за кореспонденция

Име, презиме и фамилия на представляващия участника  представил офертата или упълномощен представител Дата, час подаване на офертата Рег. № по програмата за документооборот
1. „АРТ – СТРОЙ” ООД

ГР. ПЛЕВЕН

 

ПЕТЯ БОЖИДАРОВА АРТАРСКА /лично/ 15:19 часа;

24.09.2015 г.

Рег. № 30-790-7

 

Предстои избор на изпълнител и сключване на договор за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на територията на Община Искър за експлоатационен сезон 2015/2016 г.