Get Adobe Flash player

Предложение за промяна на наредбата за МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСКЪР

МОТИВИ

ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСКЪР

 

  1. Причини, налагащи приемането на проекта за допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Искър:

В изпълнение на чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и във връзка с допълненията в него, обнародвани в ДВ бр. 32 от 22.04.2016 г. и влизащи в сила от 01.01.2017 г. е необходимо да се направи актуализация на настоящата наредба, с цел да се преведе в съответствие подзаконовия нормативен акт със Закона. Въведен е нов вид данък – „ Данък върху таксиметров превоз на пътници”.

С направените допълнения в ЗМДТ, се регламентира реда по който данъчно задължените лица,  посочени в раздел VІІІ „ Данък върху таксиметров превоз на пътници”, се облагат с данък върху таксиметров превоз на пътници за извършваната от тях или от тяхно име дейност по таксиметров превоз на пътници.

Данъчно задължени лица по този раздел са превозвачите, притежаващи удостоверение за регистрация, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, и разрешение за извършване на таксимитров превоз на пътници, издадено от кмета на общината по Закона за автомобилните превози.

Данъкът върху таксиметров превоз на пътници ще се дължи за всеки отделен автомобил, с който ще се извършва дейността по таксиметров превоз на пътници. Размерът на данъка, съгласно чл.61ф, ал.1 от ЗМДТ, се определя от общинският съвет в граници от 300 лв. до 1000 лв. в срок до 31 октомври на предходната година.

  1. Цели, които се поставят:

Целта на проекта е изпълнение на законовото задължение, регламентирано в § 3, ал.2 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за допълнение на Закона за местните данъци и такси (Обн.- ДВ, бр.32 от 22.04.2016 г., в сила от 01.01.2017 г.), съгласно който „ За 2017 г. общинският съвет определя размера на данъка върху таксиметровите превози по глава втора, раздел VІІІ до 30 септември 2016 г.”

  1. Финансови и други средства, необходими за прилагането на навата уредба:

Не са необходими допълнителни средства за прилагането на новата уредба.

  1. Очаквани резултати от прилагането на новата уредба:

Резултатите от прилагането на допълнението на Наредбата се свежда до постигане на целите, наложили приемането й и увеличаване на приходната част на бюджета на Община Искър.

  1. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.

Настоящият проект за допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Искър е подзаконов нормативен акт и е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.

 

Предложение за промяна на наредбата (21.3 KiB, 450 downloads)