Get Adobe Flash player

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР ПОДПИСА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

            

57786714-26b4-bf26 b_c1fbdfe8c969cc0cd71b31aba90ca900

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

„МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“

гр. Червен бряг, п.к. 598, ул. „Търговска“ № 1

e-mail: karlukovski.karst@gmail.com

 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР

ПОДПИСА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

На 02.07.2018 г., инж. Данаил Вълов – председател на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ получи Решение № РД 09-607/02.07.2018 г. за одобрение на Стратегията за Водено от общностите местно развитие /ВОМР/ и за одобрение на финансовия плн. На същата дата той подписа и Споразумение за изпълнението на Стратегията за ВОМР, № РД 50-50/02.07.2018 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР“ от Програмата за развитие на селските райони“.

Бюджетът на Стратегията е на стойност 7 353 808,00 лв., общо за двете общините Червен бряг и Искър, и е осигурен от 4 програми:

  • Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., както и Регламент (EC) № 1305/2013
  • Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
  • Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г.
  • Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

Срок на изпълнение на Стратегията за ВОМР – 30 септември 2023 г.