Get Adobe Flash player

СТАРТИРА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГРИЖИ В ДОМАШНА СРЕДА”

СТАРТИРА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГРИЖИ В ДОМАШНА СРЕДА”

 

Община Искър уведомява всички заинтересовани лица, че стартира Национална програма „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГРИЖИ В ДОМАШНА СРЕДА”.

 

По програмата се осигурява заетост на безработни лица като домашни помощници за предоставяне на персонална грижа в домашна среда на хора с 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ, и хора над 65 г. възраст в невъзможност за самообслужване , които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Р България.

 

Нуждаещите се /потребители/ от предоставянето на грижи в домашна среда по Програмата, могат да бъдат хора:

  1. с от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ;
  2. на възраст над 65 г. в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Република България.

 

За целите на Програмата „хора на възраст над 65 г. в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Р България“ са лица, които:

– са навършили 65-годишна възраст към момента на подаване на заявлението за включване в Програмата;

– живеят сами и/или нямат близки и роднини, които да им оказват подкрепа;

– са в невъзможност за самообслужване и не могат самостоятелно да задоволяват своите ежедневни потребности от битов характер (пазаруване, приготвяне на храна, хранене, поддържане на лична хигиена и хигиена на дома).

 

Кандидатите за работа като „домашни помощници“ задължително трябва да са регистрирани като безработни лица в Бюрото по труда. Не е необходимо те да подават документи в Общината, тъй като ще бъдат насочени към Програмата като безработни лица от Бюрото по труда.

 

В случаите, когато поради недостиг на финансов ресурс не могат да бъдат удовлетворени заявленията на всички потенциални потребители, отговарящи на горепосочените условия, включването в Програмата се осъществява по реда на подаването на заявленията.

Важно: Лица, ползващи услуги по други национални програми или по програми, финансирани от други източници или по друг ред, не могат да бъдат обслужвани и по настоящата програма.

Нуждаещите се лица, желаещи да получават грижа в домашна среда, в изпълнение на Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда” могат да подават Заявление-декларация (по образец), по настоящ адрес лично или чрез упълномощено лице/законен представител, в „Център за услуги и информация на граждани“, в сградата на Община Искър, ул. „Георги Димитров“ №38, всеки работен ден от 08.30 до 17.00 часа, в периода от 24 февруари 2020 до 6 март 2020 г., включително.

Заявление - декларация