Get Adobe Flash player

iskarbg

В Община Искър не са констатирани нарушения по Закона за гражданската регистрация

В Община Искър не са констатирани нарушения по Закона за гражданската регистрация

Във връзка с промените в Закона за гражданската регистрация  (ЗГР), обнародван в ДВ/ бр.55/21.07.2015 г., със заповед на Кмета на община Искър е назначена комисия, която извърши проверка за спазване на разпоредите на чл. 92 и чл. 99„а“ от ЗГР за извършените адресни регистрации в периода 01.05.2022г. 30.04.2023г. на територията на Община Искър. В състава на комисията са включени представители на Областна администрация, Териториално звено ГРАО към МРРБ,  Районно управление на МВР, ПУ гр.Искър и Общинска администрация гр.Искър.

В резултат на извършената проверка е съставен протокол, който е обявен на интернет страницата на Община Искър на адрес: https://iskarbg.bg/ и на информационното табло в Центъра за административно обслужване.

Видно от протокола на комисията, за периода от 01.05.2022г. 30.04.2023г. извършените адресни регистрация на територията на град Искър, с. Долни Луковит, с. Староселци и с. Писарово са направени при спазване на изискванията на чл. 92 и чл. 99 „а“ от ЗГР и не са констатирани нарушения !

 

 

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТA в конкурсната процедура за номиниране за избор на Управител на публично предприятие „Пелофарма“ ЕООД, гр. Искър

 

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТA

в конкурсната процедура за номиниране за избор на Управител на публично предприятие „Пелофарма“ ЕООД, гр. Искър

 

 

 

 

Име, презиме и фамилия  на кандидата Резултат от оценката на бизнес програмата Резултат от проведеното интервюто Окончателен резултат
София Александрова Банкова  

4,51

 

4,57

 

4,54

Съобщение за обучение на СИК и ПСИК

Съобщение за обучение на СИК и ПСИК

Общинска администрация гр. Искър уведомява членовете на СИК/ПСИК на община Искър, че във връзка с предстоящите избори за Народни представители на 2-ри април  2023г.,

на 28 март 2023 г. (вторник) от 14.00 часа в зала № 2 на Народно читалище „Ламби Кандев -1893“ гр. Искър, ще се проведе обучение на членовете на СИК/ПСИК от Представители на РИК – Плевен.

Съобщение за дежурства на служителите – ГРАО

Съобщение за дежурства на служителите – ГРАО

Във връзка с предстоящите избори за народни представители на 2 април 2023г., Община Искър уведомява избирателите, че на 18 март 2023 г. (събота) изтича срокът за:

– подаване на заявление за вписване по настоящ адрес – Приложение № 21-НС;

– подаване на заявление-декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място – Приложение № 25НС;

– за гласуване с подвижната избирателна кутия – Приложение № 67-НС.

Общината е осигурила дежурни служители в общинската администрация и в кметствата на 18 март 2023 г. (събота) от 9.00 часа до 12.00 и от 12.30 часа до 17.30 часа;

Гражданите могат да подават писмени заявления до Кмета на община Искър или до Кметовете на кметства на с. Долни Луковит, с. Писарово и с. Староселци в по-горе посочения срок. Могат да подават същите заявления и по електронен път чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги, както следва:

  1. Подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/910001

  1. Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите на 2 април 2023 г.

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/910002

 

СЪОБЩЕНИЕ електронни услуги

СЪОБЩЕНИЕ електронни услуги

ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 2 АПРИЛ  2023г.

 

Общинска администрация гр. Искър уведомява избирателите, че във връзка с предстоящите избори за Народни представители на 2-ри април 2023г., могат да подават електронни заявления чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги, както следва:

Подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/910001

Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите на 2 април 2023 г.

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/910002

Подаване на заявление за вписване в избирателния списък в изборите на 2 април 2023 г.

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/910003

Подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък изборите на 2 април 2023 г.

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/910004

Подаване на заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаването на избирателния списък на СИК

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/910005

Подаване на заявление-декларация за изключване от Списъка на заличените лица от избирател

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/910008

 

Теменужка Василева

Секретар на община Искър

Кампания за събиране на местни данъци и такси

 

Кампания за събиране на местни данъци и такси

Заплатете дължимите данъци и такси лесно и бързо в реално време без чакане на опашка. За Ваше удобство и за да пестим време, чрез egov.bg с няколко клика предоставяме възможност за автоматизирана проверка и заплащане на данъчни задължения към 227 общини. Може да платите задължения и към други общини, извън този списък чрез услуга 9416.

ПОКАНА за провеждане на консултации за определяне съставите на Секционните избирателни комисии (СИК) за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г.

ПОКАНА

за провеждане на консултации за определяне съставите на

Секционните избирателни комисии (СИК) за произвеждане на избори

за народни представители на 2 април 2023 г.

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

В изпълнение на задълженията ми за организационно-техническата подготовка за произвеждане на избори за Народни представители, насрочени на 2 април 2023 г. с Указ № 28 за разпускане на Четиридесет и осмото Народно събрание на 3 февруари 2023 г. и насрочване на избори за Народно събрание на 2 април 2023 г. (обн., ДВ, бр. 11 от 02.02.2023 г.) на Президента на Република България, във връзка с Решение № 1683-НС от 16 февруари 2023 г. на ЦИК относно назначаване съставите на СИК в страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.,

Каня Вас или Ваш упълномощен представител, в качеството Ви на парламентарно представени партии и коалиции, да вземете участие в провеждането на Консултации за определяне на съставите на Секционните избирателни комисии (СИК) на територията на община Искър, област Плевен, за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г.

 

Консултациите ще се проведат на 23 февруари 2023 г. (четвъртък) от 15.00 часа в сградата на Общинска администрация гр. Искър, адрес: гр. Искър, ул. „Георги Димитров“ № 38, в заседателната зала, ет.2 !

 

За участие в консултациите е необходимо да представите следните документи:

 

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:

– наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;

– имената и ЕГН на предложените лица;

– длъжността в комисията, за която се предлагат;

– образование, специалност;

– телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

 

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 31.01.2023 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 48-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;

в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/ коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква „а“.

Съгласно т.2 от Решение № 1683-НС от 16 февруари 2023 г. на ЦИК относно назначаване съставите на СИК в страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г., РИК-Плевен ще определи числения състав на всяка секционните избирателни комисии (СИК) и ще определи разпределението на местата в СИК и техните ръководства при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г. в Петнадесети изборен район Плевенски. Решението на РИК-Плевен ще бъде своевременно публикувано на сайта на община Искър на адрес: https://iskarbg.bg/избори-за-народно-събрание-2април-2023-г/.

При провеждане на консултациите за определяне на съставите на СИК на територията на община Искър за произвеждане на изборите за народни представители, насрочени на 2 април 2023 г., очаквам Вашите конкретни предложения, с цел провеждане на консултациите в дух на конструктивизъм и диалог!

 

Предложенията за състав на СИК е необходимо да представите на хартиен носител и по електронна поща на адрес: tvasileva@iskarbg.com във формат word .

 

За изготвянето на същите можете да ползвате таблица – образец, публикувана на сайта на община Искър на адрес: https://iskarbg.bg/избори-за-народно-събрание-2април-2023-г/

 

Приложения:

  1. Решение № 1683-НС от 16 февруари 2023 г. на ЦИК;
  2. Образец за състав на СИК.

 

Поканата и приложенията към нея са публикувани на сайта на общината на адрес: https://iskarbg.bg/избори-за-народно-събрание-2април-2023-г/.

 

 

 

 

Инж.ВАЛЕНТИН ЙОРДАНОВ

 Кмет на община Искър

Съобщение – Избирателни списъци за изборите за народни представители на 2 април 2023 г

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация гр. Искър уведомява избирателите във връзка с предстоящите Избори за народни представители на 2 април 2023 г., че могат да подават писмени заявления до Кмета на община Искър или до Кметовете на кметства на с. Долни Луковит, с. Писарово и с. Староселци, както следва:

  1. 1. Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес, като подаде заявление не по-късно от 18 март 2023 г. (събота) включителноПриложение № 21-НС; Избирателят може да подаде електронно заявление през интернет страницата на ГД „ГРАО“ в МРРБ, като в него вписва данните си и посочва телефонен номер, без да е необходим подпис.
  2. 2. Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него с писмено заявление до кмета на общината или кмета на кметството – не по-късно от 25 март 2023 г. (събота) включително Приложение № 17-НС.
  3. 3. Не по-късно от 18 март 2023 г. (събота) включително избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на общината по постоянния им адрес или настоящия им адрес, когато своевременно е направено искане по чл.36 ИК за гласуване по настоящ адрес – Приложение № 67-НС;
  4. 4. Избиратели с трайни увреждания, които не са подали заявление в срок до 18 март 2023 г. (събота)., могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по–късно от 27 март 2023 г. при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия (ПСИК).

Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на общината до Кмета на общината или Кмета на кметството по постоянния адрес.

Ако е подадено заявление  за гласуване по настоящ адрес и лицето е вписано в избирателния списък по настоящия му адрес – настоящото заявление се подава до Кмета на общината или Кмета на кметството.

 

Забележка: При подаване на електронно заявление не се изисква подпис!

Кмета на общината или Кмета на кметството извършва проверка и установява увреждането на избирателя по служебен път, като вътрешна електронна административна услуга по реда на Закона за електронното управление. Когато служебната проверка е неуспешна, Кмета на общината или Кмета на кметството изисква от ТЕЛК/НЕЛК документ, удостоверяващ увреждането.