Get Adobe Flash player

iskarbg

Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за избор на Управител на „Пелофарма“ ЕООД, гр. Искър, обл. Плевен

Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за избор на Управител на „Пелофарма“ ЕООД, гр. Искър, обл. Плевен

С П И С Ъ К

на допуснатите кандидати

за участие в конкурс за избор на Управител на „Пелофарма“ ЕООД

гр. Искър, обл. Плевен

 

 

Допуснати кандидати за участие в конкурса:

София Александрова Банкова

 

 

 

 

 

 

Председател на конкурсна комисия: ……………………..

(Емилия Тончева)

Заместник-кмет на община Искър

 

 

Дата: 30.01.2023 г.

Формуляр за окончателните резултати на кандидата в конкурса за длъжността Главен експерт „Бюджет и Финансов контрольор“ в дирекция „Финансово-стопански дейности“ при община Искър.

Формуляр за окончателните резултати на кандидата в конкурса за длъжността Главен експерт „Бюджет и Финансов контрольор“ в дирекция „Финансово-стопански дейности“ при община Искър.

                                                                                                                                                                   Приложение № 8

към чл. 43, ал. 2

 

 

 

ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ

 

 

 

 

Формулярът се попълва с резултатите, получени при провеждане на конкурса по избрания начин и при интервюто.

 

 

Име, презиме и фамилия  на кандидата Резултат от теста Коефициент

„4”

Резултат от интервюто Коефициент

„5”

Оконча -телен резултат
Веселка Михайлова Михайлова  

5

 

20

 

4,66

 

23,30

 

43,30

 

 

 

 

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

 

 

 1. ……………………………………

(Полина Цветкова)

 

 1. ……………………………………

(Габриела Цолова)

 

 1. ……………………………………

(Ирена Салашка)

 

 

Съобщение във връзка с провеждане на конкурс за длъжността: Главен експерт „Бюджет и Финансов контрольор“

Съобщение във връзка с провеждане на конкурс за длъжността: Главен експерт „Бюджет и Финансов контрольор“

СЪОБЩЕНИЕ

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТ:

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР“

В ДИРЕКЦИЯ „ФИНАСОВО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ“

 

ДАТА, ЧАС И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА за длъжността Главен експерт „Бюджет и Финансов контрольор“ в администрацията на община Искър

На основание чл. 21, ал. 8 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители, конкурсната комисия информира допуснатият до конкурса кандидат, че следва да се яви за решаване на тест на 10.01.2023 г. от 10:00 ч. в сградата на общинска администрация Искър с адрес: гр. Искър, община Искър, област Плевен, ул. „Георги Димитров“ № 38, етаж 2, в Заседателната зала на Общината.

В теста ще бъдат включени въпроси, свързани с устройството и функционирането на общинската администрация и с професионалната област на длъжността.

Кандидатът, успешно издържал теста, следва да се яви на 10.01.2023г. от 13:30 ч. в сградата на общинска администрация Искър с адрес: гр. Искър, община Искър, област Плевен, ул. „Георги Димитров“ № 38, етаж 2, в Заседателната зала на Общината за провеждане на интервю.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:

Полина Цветкова

Директор на дирекция „Финансово-стопански дейности“

в администрацията на община Искър

Протокол от заседание на комисия по чл.34, ал.7 от НПКПМДСл – Гл. експерт „Бюджет и Финансов контрольор“

Протокол от заседание на комисия по чл.34, ал.7 от НПКПМДСл – Гл. експерт „Бюджет и Финансов контрольор“

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 13.12.2022 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на община Искър се проведе заседание на конкурсна комисия, назначена със Заповед № 665 от 07.12.2022 г. на Кмета на Общината, на което единодушно се приеха следните решения:

 

 1. Допуснатият кандидат да се яви на 10.01.2023 г. в 10:00 часа на адрес: гр. Искър, община Искър, област Плевен, ул. „Георги Димитров“ № 38, етаж 2, Заседателната зала на Общината за решаване на тест, който включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област.

 

 1. Резултатите от теста ще бъдат обявени на 10.01.2023 г. в 13:00 часа на адрес: гр. Искър, община Искър, област Плевен, ул. „Георги Димитров“ № 38, етаж 2, Заседателната зала на Общината.

 

 1. При успешно издържан тест, кандидатът следва да се яви на интервю на 10.01.2023 г. в 13:30 часа на адрес: гр. Искър, община Искър, област Плевен, ул. „Георги Димитров“ № 38, етаж 2, Заседателната зала на Общината.

 

Критерии и система за оценяване на теста и интервюто за длъжността Главен експерт „Бюджет и финансов контрольор“ в Дирекция „Финансово-стопански дейности“ в администрацията на община Искър

 

Конкурсът, включва решаване на тест и интервю.

 

Тестът включва въпроси свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността, съобразно връчената на кандидата длъжностна характеристика.

 

Време за решаване на теста  – 60 минути.

 

Тестът се състои от 25 затворени въпроса с един възможен верен отговор.

 

Верният отговор да се огражда с кръг или се отбелязва със знак „Х“.

 

Формирането на оценката става по следния начин:

 • при верен отговор на 20 до 21 въпроса, кандидата получава оценка – 00;
 • при верен отговор на 22 до 23 въпроса – оценка 50;
 • при верен отговор на 24 до 25 въпроса – оценка 00.

 

За успешно издържал теста се счита кандидат получил оценка  минимум 4.00 и се допуска до интервю.

 

Кандидат, отговорил правилно на по-малко от 20 въпроса се оценява „неиздържал теста“ и не се допуска до интервю.

 

На допуснатия до интервю кандидат, членовете на конкурсната комисия задават предварително уточнени въпроси.

 

При провеждане на интервюто всеки член на комисията определя резултата на кандидата по 5-степенна скала въз основа на оценките, които е поставил по съответните критерии. Всеки член на конкурсната комисия определя резултата на съответния кандидат като изчислява средноаритметична от преценките по отделните критерии. Общият резултат от интервюто с кандидата е средноаритметична величина от преценките на членовете на конкурсната комисия. При изчисленията резултатът ще се закръглява до втория знак след десетичната запетая. За успешно издържал интервюто се счита кандидат, получил общ резултат от интервюто не по-малък от 4.00.

 

За формиране на оценката от интервюто всеки от членовете на конкурсната комисия ще попълни формуляр – Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДСл.

 

Съгласно чл.34, ал.5 от НПКПМДСл, комисията определя следните коефициенти, с които да се умножават резултатите получени от теста и интервюто:

 

 

 • Тест за устройството и функционирането на администрацията и познания от

професионалната област – коефициент „4“ ;

 

 • Интервю – коефициент „5“.

 

 

Окончателният резултат на кандидата е сбор от резултатите получени от решаване на теста и от интервюто, умножени със съответните им коефициенти (коефициент „4“ за теста и коефициент „5“ за интервюто.)

 

Комисията, уточни въпросите за интервюто, съгласно Въпросника приложен към настоящия протокол, чрез които да се установи до каква степен кандидата притежава необходимите компетентности, а именно: аналитична компетентност, ориентация към резултати, работа в екип, комуникативна компетентност, фокус към клиента, професионална компетентност и дигитална компетентност.

 

 

Конкурсна комисия:

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Главен експерт „Бюджет и финансов контрольор“

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Главен експерт „Бюджет и финансов контрольор“

С П И С Ъ К

на допуснатите и недопуснатите кандидати

 

 

за длъжността: Главен експерт Бюджет и финансов контрольор

в дирекция „Финансово-стопански дейности“ в администрацията на община Искър

 

I. Допуснати кандидати за участие в конкурса:

 1. Веселка Михайлова Михайлова

II.Недопуснати кандидати за участие в конкурса:

Няма

 

 

Председател на конкурсна комисия:  (Полина Цветкова)

Дата: 7.12.2022 г.

Съобщение за заседание 25.11.2022

Съобщение

Общински съвет – Искър уведомява всички заинтересовани лица, че насроченото заседание за месец ноември 2022 г. ще се проведе на 25.11.2022 г /петък/ от 15:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация – Искър.

Съобщение за заседание 28.10.2022 г.

Съобщение за заседание 28.10.2022 г.

Общински съвет – Искър уведомява всички заинтересовани лица, че насроченото на 28.10.2022 г /петък/ от 14:00 часа заседание ще се проведе в Конферентна зала (Зала № 3) на Народно читалище „Ламби Кандев-1893“, гр.Искър.