Get Adobe Flash player

iskarbg

Съобщение във връзка с демонстрационното пробно гласуване с машини

Съобщение във връзка с демонстрационното пробно гласуване с машини

Във връзка с предстоящите Избори за народни представители за Народно събрание на 2 октомври 2022 г., Общинска администрация гр. Искър организира уведомява гражданите, че демонстрационното пробно гласуване с машини ще продължи до 29.09.2022г. до 16.00 часа в сградата на Общината, във фоайето на първия етаж.

Община Искър кани всеки, който желае да се запознае с реда за гласуване с машини, да заповяда в сградата на общината.

Методът е демонстрационен и в електронните бюлетини няма да бъдат включвани политически партии или кандидати.

 

Съобщение за обучение на членовете на СИК/ПСИК за изборите на 2-ри октомври 2022 г.

Съобщение за обучение на членовете на СИК/ПСИК за изборите на 2-ри октомври 2022 г.

Общинска администрация гр. Искър уведомява членовете на СИК/ПСИК на община Искър, че във връзка с предстоящите избори за Народни представители на 2-ри октомври 2022г.,

на 23 септември 2022 г. (събота) от 14.00 часа в зала № 2 на Народно читалище „Ламби Кандев -1893“ гр. Искър, ще се проведе обучение на членовете на СИК/ПСИК от Представители на РИК – Плевен.

Съобщение във връзка с изтичащ срок за подаване на заявления за изборите за народни представители на 2-ри октомври

Общинска администрация гр. Искър уведомява избирателите, че във връзка с предстоящите избори за народни представители на 2-ри октомври 2022г., на 17 септември 2022 г. (събота) изтича срокът за:

– подаване на заявление за вписване по настоящ адрес – Приложение № 21-НС;

– за издаване на удостоверение за гласуване на друго място – Приложение № 26-НС;

– за гласуване с подвижната избирателна кутия – Приложение № 67-НС;

Общината е осигурила дежурни служители в общинската администрация и в кметствата на 17 септември 2022 г. от 9.30 часа до 12.00 и от 12.30 часа до 17.00 часа;

Гражданите могат да подават писмени заявления до Кмета на община Искър или до Кметовете на кметства на с. Долни Луковит, с. Писарово и с. Староселци в по-горе посочения срок.

За община Искър

Йорданка Минковска – Главен специалист „ГРАО и ЛБД” в община Искър, на телефон:

+359 879010235

 

За Кметство с. Долни Луковит

Велислава Поповска – Старши специалист „Местни приходи, ГРАО и ВО” на телефон: +359 879294930;

 

За Кметство с. Писарово 

Георги Флоров  – Специалист „Местни приходи, ГРАО и ВО“ на телефон: +359 889205616 ;

 

За Кметство с. Староселци

Петя Свиленска   Старши специалист „Местни приходи, ГРАО и ВО” на телефон: +359 878 960601.

Подаване на електронни заявления за изборите

Подаване на електронни заявления за изборите

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с организацията по провеждането на парламентарните избори на 2 октомври 2022 г. Министерството на електронното управление активира за улеснение на избирателите следните електронни услуги:

  • 910001 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. (чл. 36, ал. 1, ал. 3 и 4 ИК)

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/910001

  • 910002 Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите на 2 октомври 2022 г. (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс)

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/910002

  • 910003 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. (чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка чл. 243 и чл. 251 ИК)

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/910003

  • 910004 Подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс)

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/910004

Електронната услугата 910001 се достъпва по два начина:

  • Чрез посочения по-горе интернет адрес през Портала за електронни услуги (ПЕУ) на министерството на електронното управление;
  • На портала на ГД ГРАО на електронен адрес https://regna.grao.bg/.

При използването на двете възможности за заявяването на тази услуга, нейното изпълнение се пренасочва за изпълнение към портала на ГД ГРАО.

Останалите три услуги се достъпват чрез посочените интернет адреси през ПЕУ или през регистриран личен профил в ССЕВ. И в двата случая изпълнението на услугата е по Единния модел за заявяване, плащане и предоставяне на е-услуги (Единен модел), като заявителят попълва съответната е-форма, в която посочва общината изпълнител. Така попълненото заявление се насочва през Единния модел към посочената община през ССЕВ.

 

 

Съобщение – заявления за избирателни списъци

Съобщение – заявления за избирателни списъци

 

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация гр. Искър уведомява избирателите във връзка с предстоящите Избори за народни представители на 2 октомври 2022 г., че могат да подават писмени заявления до Кмета на община Искър или до Кметовете на кметства на с. Долни Луковит, с. Писарово и с. Староселци, както следва:

  1. 1. Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес, като подаде заявление не по-късно от 17 септември 2022 г. включителноПриложение № 21-НС;
  2. 2. Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него с писмено заявление до кмета на общината или кмета на кметството – не по-късно от 24 септември 2022 г. включително Приложение № 17-НС.
  3. 3. Не по-късно от 17 септември 2022 г. включително избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на общината по постоянния им адрес или настоящия им адрес, когато своевременно е направено искане по чл.36 ИК за гласуване по настоящ адрес – Приложение № 67-НС;
  4. 4. Избиратели с трайни увреждания, които не са подали заявление в срок 17 септември 2022 г., могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по – късно от 26 септември 2022г. при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК. Заявлението (Приложение № 67-НС) трябва да е собственоръчно подписано и подадено до кмета на общината или кмета на кметството.

 

Забележка: При подаване на електронно заявление не се изисква подпис!

Органът по чл. 23, ал. 1 ИК извършва проверка и установява увреждането на избирателя по служебен път, като вътрешна електронна административна услуга по реда на Закона за електронното управление. Когато служебната проверка е неуспешна, органът по чл. 23, ал. 1 ИК изисква от ТЕЛК/НЕЛК документ, удостоверяващ увреждането.