Get Adobe Flash player

iskarbg

Прессъобщение – общинско учение за защита при бедствия

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

Община Искър уведомява гражданите, че на 18 април 2024г. от 09.00 до 14.00 часа ще се проведе общинско учение на тема: „Дейност на Щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия, органите на управление и силите на Единната спасителна система (ЕЕС) при възникнала тежка катастрофа в района на мостово съоръжение на река Искър, между гр. Кнежа и гр. Искър.

Една от учебните цели е усвояването и проиграването на общинския план за защита при бедствия – част „Масови горски и полски пожари“ и плановете за защита при бедствия на пребиваващите в сгради за обществено ползване по чл.36 от Закона за защита при бедствия в община Искър.

 

УЧАСТНИЦИ В УЧЕНИЕТО СА:

 1. Община Искър:
 2. Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” /РДПБЗН/ – Плевен – Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” /РСПБЗН/ – Плевен –

Кнежа и Монтана:

 1. 3. Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи /ОД на МВР/-Плевен, районно управление на МВР /РУ на МВР/ – Долни Дъбник.
 2. Център за спешна медицинска помощ /ЦСМП/ – Плевен – екип на Филиал за спешна медицинска помощ /ФСМП/ – Искър.
 3. Областен съвет на Български червен кръст /БЧК/ – Плевен:
 4. 6. Електроразпределителни мрежи „Запад” ЕАД:
 5. 7. Областно пътно управление-Плевен:
 6. 8. Регионална инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/-Плевен и др.

Учението ще се ръководи от инж. Иван Йолов – Кмет на община Искър.

Същото ще се проведе както следва:

Оповестяване на Кмета на общината от оперативния дежурен по общински съвет за сигурност (ОД по ОБСС)-Искър при опасност от възникване на масови горски и полски пожари;

Оповестяване на членовете на ЩИОбщПЗБ по указания на кмета;

Оповестяване на застрашеното население и провеждане на мерки за незабавно изпълнение.

Провеждане на заседание на щаба ЩИОбщПЗБ в заседателната зала на Общинската администрация – ет.2, стая 203.

Под ръководството на зам.-кмета на общината г-жа Мариана Иванчовска, на обучението ще бъдат евакуирани  служители и граждани от сградата на общинската администрация.

Ще се демонстрира гасене на възникнал пожар в заседателна зала на 2-ри етаж на сградата на общинска администрация;

Ще се проведат Аварийно-спасителни дейности при възникнала верижна катастрофа в района на мостово съоръжение на р. Искър.

Ще бъде ограничен достъпа на граждани в периметъра на ПТП и ще се създаде временна организация на движението от екипите на РУ на МВР- Искър и РПС-Телиш.

Учението ще завърши с анализ от ръководителят на учението – инж. Иван Йолов – Кмет на община Искър.

СЪОБЩЕНИЕ НА ЦИК ОТ 29.02.2024Г.

СЪОБЩЕНИЕ на ЦИК от 29.02.2024г.

Във връзка с предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България, които ще се проведат между 6 и 9 юни 2024 г., Централната избирателна комисия обръща внимание, че в Изборния кодекс е налице изискване за уседналост като условие за упражняване на активното избирателно право – право да избират членове на Европейския парламент от Република България имат гражданите, които са „живели най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава – членка на Европейския съюз“, което означава:

– за български гражданин – да има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на Република България или постоянен адрес на територията на Република България и настоящ адрес в друга държава – членка на Европейския съюз;

– за гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз – да има адрес на пребиваване на територията на Република България или на друга държава – членка на Европейския съюз.

 

Система за ранно предупреждение 01.04.2024

ТЕСТВАТ СИСТЕМАТА ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА 1 АПРИЛ

На 1 април 2024 г., понеделник, ще се проведе тест на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и при въздушна опасност. Акустичните сигнали /сирени/ ще бъдат задействани в 11.00 часа чрез излъчване на националните сигнали, те ще бъдат съпътствани от гласова информация с предварително записани съобщения.

В изпълнение на чл. 37, ал. 1 от Наредбата системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението се тества два пъти годишно – в първия работен ден на месец април и на месец октомври.

 

Община Искър обявява Процедура за избор на членове за Съвет на децата 2024

ОБЩИНА ИСКЪР ПОЛУЧИ ПОКАНА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОР НА ОБЩИНСКО НИВО НА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДЕЦАТА

Община Искър стартира процедура за избиране на членове на Съвета на децата, който е консултативен орган към председателя на Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД). Той  работи по изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Неговата цел е да бъде насърчено детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения. В Съвета ще бъдат избрани деца, които да представляват гласа на своите връстници от цялата страна при създаването и прилагането на мерки и политики, свързани с млади хора.

Той включва представители на младите хора от всяка административна област и на децата от уязвими групи и им дава възможност да обменят знания, умения и ценности и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.

Съветът на децата е разработил процедура за избор на свои членове. Прилагането и е разделено на три нива: общинско, регионално и национално, които са взаимно свързани. Съгласно нея, Кметът на всяка община извършва избор на кандидатури за членове на Съвета на децата на територията на общината и ги предлага на Областния управител. От своя страна Областният управител извършва подбор на кандидатурите, подадени от всички общини и представя трите номинирани за областта кандидатури във всяко направление, съществуващо на територията на областта до Председателя на ДАЗД.

Комисията, определена от Председателя на ДАЗД, извършва класиране на постъпилите кандидатури от областите съгласно критериите, описани в чл. 5 в процедурата.

Съставът на Съвета се формира от по един представител на всички 28 административни области, 4 квоти за деца от уязвими групи и 1 квота за представител на децата, получили международна закрила в България.

Желаещите да кандидатстват за членство  в съвета, могат да изпращат документи по образец /формуляр за кандидатстване и мотивационно писмо/ по пощата на адрес: гр. Искър, общ. Искър, обл. Плевен, ул. „Георги Димитров“ №38 или на електронен адрес: iskar@iskarbg.bg  до 24 май 2024г.

 

Кандидатите  следва да отговарят на следните критерии:

 • Активност;
 • Креативност;
 • Толерантност;
 • Ангажираност към обща кауза;
 • Умение за водене на преговори и участие в групови дискусии;
 • Ориентираност към резултати;
 • Организаторски умения;
 • Доказани умения да работи, мотивира и обединява децата от областта;
 • Умение за изказване на позиция от името на другите деца от областта;
 • Възможност за пътуване без придружител (не се отнася за деца от уязвими групи, които имат нужда от подкрепа);
 • Относно избора на деца бежанци да бъдат взети под внимание следните изисквания:
  • Детето да е получило международна закрила;
  • Детето трябва да владее достатъчно добре български език, за да може да общува с всички членове на Съвета.

 

 

Прикачен файл

Процедура.pdf
Формуляр за кандидатстване и мотивационно писмо.docx

Повече информация за процедурата може да получите на https://sacp.government.bg/съвет-на-децата

Плащане на местни данъци и такси към община Искър, Плевен през EasyPay и ePay.bg

Плащане на местни данъци и такси към община Искър, Плевен през EasyPay и ePay.bg

Община Искър, Плевен улеснява плащането на местни данъци и такси, като включва възможността за превод на каса на EasyPay или онлайн чрез ePay.bg. Всички собственици на недвижимо или движимо имущество могат да се възползват от широката мрежа от над 3300 каси на EasyPay в цялата страна. За плащане на каса е необходимо само ЕГН за физически лица и ЕИК за юридически, а през ePay.bg – и партиден номер.

И при двата метода на плащане се запазва предвидената до края на месец април отстъпка от 5%, освен това таксата за превода е възможно най-ниската – минимум 1 лев, максимум 5 лева върху цялата дължима сума за една година.

Също така, при платен данък МПС през EasyPay и ePay.bg, колата може да отиде на преглед веднага, защото плащанията се отразяват незабавно.

Двете компании предлагат плащане на местни данъци и такси към всички общини в страната, като от ePay.bg се използва и от голям брой чужденци, които притежават собственост в България.

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2024 ГОДИНА

 

 

ПОКАНА

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2024 ГОДИНА

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси

ОБЩИНА  ИСКЪР  КАНИ

 

Всички граждани и заинтересовани лица на обществено обсъждане на проектобюджета на общината за 2024 г. на 25.01.2024 г.  от 14.00 часа в зала №2 в сградата на НЧ „Ламби Кандев-1893“, гр. Искър.

 

 

Справка – План-сметка ТБО 2024 г.

С П Р А В К А

от проведено обществено обсъждане за отразяване на предложения и становища по проекта на

План-сметката за разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2024 година

 

№ по ред Получени предложения и становища по проекта на План-сметката Описание на предложението / становището Приема се /

Не се приема

Обосновка / мотиви за неприетите предложения
1. Не са получавани

предложения / становища

по проекта на План-сметката за разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2024 г.

2.
3.

 

 

 

15.12.2023 г.

Гр. Искър