Get Adobe Flash player

iskarbg

СПИСЪК НА КМЕТСТВАТА, В КОИТО ЩЕ СЕ ПРОИЗВЕДАТ ИЗБОРИ ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО В ОБЩИНА ИСКЪР – МЕСТНИ ИЗБОРИ 2023г.

СПИСЪК НА КМЕТСТВАТА, В КОИТО ЩЕ СЕ ПРОИЗВЕДАТ ИЗБОРИ ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО В ОБЩИНА ИСКЪР – МЕСТНИ ИЗБОРИ 2023г.

 

 

В изпълнение на чл.14  от Закона за административно-териториалното устройство,  избори за кмет на кметство в Община Искър ще се произведат в кметствата на територията на община Искър както следва:

НАСЕЛЕНО МЯСТО              – БРОЙ НАСЕЛЕНИЕ по постоянен адрес

 

Кметство с. Долни Луковит   – 1750 бр.

Кметство с. Писарово           – 771 бр.

Кметство с. Староселци        – 876 бр.

 

 

 

 

 

 

Теменужка Василева

Секретар на община Искър

П О К А Н А ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВИТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ(СИК) – ОБЩИНА ИСКЪР

П О К А Н А

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВИТЕ НА

СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ(СИК) – ОБЩИНА ИСКЪР

ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г.

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ/ГОСПОДА,

 

В изпълнение на задълженията ми за организационно-техническата подготовка за произвеждане на  избори за общински съветници и кметове, на основание чл.91, ал.3 от Изборния кодекс, Решение №2378-МИ от 12 септември 2023 г. на Централната избирателна комисия относно назначаване съставите на СИК за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29 октомври 2023 г.,

Каня Вас или Ваш упълномощен представител, в качеството Ви на парламентарно представени партии и коалиции от 49-то Народно събрание, да вземете участие в провеждането на консултации за определяне съставите на Секционните избирателни комисии (СИК) на територията на община Искър, област Плевен за изборите за общински съветници и за кметове. 

Консултациите ще се проведат на 20-ти септември 2023 г. (сряда) от 10,30ч. в сградата на Общинска администрация гр. Искър, адрес: гр. Искър, ул. „Георги Димитров“ № 38, в заседателната зала, етаж 2 !

 

За участие в консултациите е необходимо да представите следните документи:

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:

– наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;

– имената и ЕГН на предложените лица;

– длъжността в комисията, за която се предлагат;

– образование, специалност;

– телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 31.07.2023 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 49-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;

в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/ коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на ОИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква „а“.

Регламентът за участие в консултациите, както и изискванията, на които трябва да отговарят членовете на СИК, са подробно описани в Решение №2378-МИ от 12 септември 2023г., с което можете да се запознаете на интернет страницата на ЦИК на адрес: http://www.cik.bg. Обръщам внимание, че съгласно т.17 от Решението на ЦИК, за членове на СИК се назначават лица, които имат право да гласуват в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. и владеят български език.

Съгласно т.2. от Решение № 2378-МИ от 12 септември 2023г.на ЦИК, ОИК със свое решение определя броя на членовете на всяка СИК съобразно броя на избирателите в съответната секция и изискванията на чл. 92, ал. 6, изр. второ ИК, както и разпределението на местата в СИК и техните ръководства между партиите и коалициите на територията на общината. Решенията на ОИК-Искър можете да намерите на интернет страницата на ОИК-Искър на адрес: https://oik1523.cik.bg .

Предложенията за съставите на СИК на община Искър е необходимо да представите на хартиен носител и по електронна поща на адрес: tvasileva@iskarbg.com  във формат word. Примерен образец на формуляр за поименно предложение за състав на СИК и резервни членове е публикуван на сайта на община Искър на адрес: https://iskarbg.bg/местни-избори-2023-29-октомври/.

 

Поканата за провеждане на консултациите и приложенията към нея са публикувани на интернет страницата на общината на адрес: https://iskarbg.bg/местни-избори-2023-29-октомври/.

Изискуемите от Вас документи по Изборен кодекс, посочени по-горе в поканата, са неразделна част от протокола на консултациите и се изпраща с предложението на Кмета на общината до ОИК-Искър за назначаване на състава на СИК на община Искър.

В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.

 

 

С уважение,

инж.ВАЛЕНТИН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община Искър

 

 

 

 

Изготвил:

Теменужка Василева

Секретар на общината                                                             

 

 

Местни избори 2023 г. – СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Местни избори 2023 г.

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – ИСКЪР

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ

Председателят на Общинска избирателна комисия – Искър, на основание чл.85, ал.1 от Изборен кодекс,  уведомява членовете на комисията, че свиква заседание, което ще се проведе на 09.09.2023 година от 10.00 часа.

08.09.2023 г.

Гр. Искър

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Татяна Пеловска/

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Във връзка с провеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г

Във връзка с провеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г., Общинска администрация – Искър уведомява гражданите:

 • Предварителните избирателни списъци, включително част I, се обявяват на определени със заповед на кмета на общината места на видно място в района на съответната избирателна секция и се публикуват на интернет страницата на Общината – в срок до 18 септември 2023 г.
 • Гражданин на друга държава – членка на ЕС, който отговаря на условията по чл. 396, ал. 2 ИК и желае да бъде вписан в избирателния списък – част ІІ, представя декларация по образецПриложение №8 МИ в общинската администрация по адреса на пребиваване на територията на съответното населено място – в срок до 18 септември 2023 г.
 • Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Искането се прави писмено до кмета на общината – Приложение №13 МИ или чрез електронно заявление през интернет страницата на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството – в срок до 14 октомври 2023 г.
 • Не се издават удостоверения за гласуване на друго място!
 • Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец – Приложение №17 МИ или чрез електронно заявление през интернет страницата на Общината по постоянен адрес или по настоящ адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл.36 ИК – в срок до 14 октомври 2023 г.
 • На интернет страницата на Общината се публикува списък на заличените лица – в срок до 18 октомври 2023 г.
 • Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него, с писмено заявление до кмета на общината или кмета на кметството – Приложение 7 МИв срок до 21 октомври 2023 г.
 • Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока по чл.37, ал.1 от ИК, могат да заявят това при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия – в срок до 23 октомври 2023 г.

      Заявления в Община ИСКЪР се подават:

 • за град Искър: в сградата на Община Искър на адрес:

гр. Искър, ул. „Г.Димитров“ № 38 в Центъра за административно обслужване на гражданите

от 08,30 ч. до 17,00 ч.

 • за населените места на Община Искър:

в кметствата на населените места – от 08,30 ч. до 17,00 ч.

Справки в избирателните списъци могат да се правят:

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВА НА ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ (ОИК) – ИСКЪР

ПОКАНА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВА НА

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ (ОИК) – ИСКЪР

ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ/ГОСПОДА,

 

В изпълнение на задълженията ми за организационно-техническата подготовка за произвеждане на  избори за общински съветници и кметове, на основание чл.75 от Изборния кодекс и Решение № 1962-МИ от 04.08.2023 г. на Централната избирателна комисия,

Каня Вас или Ваш упълномощен представител, в качеството Ви на парламентарно представени партии и коалиции от 49-то Народно събрание, да вземете участие в провеждането на Консултации за определяне на съставите на Общинската избирателна комисия (ОИК) – Искър за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.

 

Консултациите ще се проведат на 21 август 2023 г. (понеделник) от 14.00 часа в сградата на Общинска администрация гр. Искър, адрес: гр. Искър, ул. „Георги Димитров“ № 38, в заседателната зала, ет.2 !

За участие в консултациите е необходимо да представите следните документи:

а) писмено предложение за състав на ОИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност, телефон за контакт и партията или коалицията, която ги предлага;

б) заверено копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите – 31.07.2023 г. (по изключение е допустимо представяне на удостоверение, издадено по-рано), или заверено копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;

в) пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;

г) копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше училище (ако все още няма издадена диплома); в случай че документът за завършено висше образование е издаден на чужд език, същият се представя заедно с легализиран превод на български език;

д) предложение на партиите и коалициите по т. 1 за резервни членове;

е) декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на ОИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс (приложение 1 към решение №1962-МИ от 04.08.2023г.)

Регламентът за участие в консултациите, както и изискванията, на които трябва да отговарят членовете на ОИК, са подробно описани в Решение №1962-МИ от 04.08.2023г., с което можете да се запознаете на интернет страницата на ЦИК на адрес: http://www.cik.bg.

Съгласно т.12.1. от Решение №1962-МИ от 04.08.2023г. на ЦИК, Съставът на ОИК – Искър e с 11 членове, включително председател, до четирима, но не по-малко от двама заместник-председатели и секретар, като се спазва съотношението между партиите и коалициите по т. 1, е както следва: за коалиция „ГЕРБ-СДС“ – 3 членове; за коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ – 3 членове; за партия „Възраждане“ – 2 членове; за партия „ДПС” – 1 член; за коалиция „БСП за България” – 1 член; за партия „Има такъв народ“ – 1 член.

Предложенията за състав на ОИК – ИСКЪР е необходимо да представите на хартиен носител и по електронна поща на адрес: tvasileva@iskarbg.com  във формат word. За изготвянето на същите можете да ползвате таблица – образец.

 

Поканата за провеждане на консултациите и приложенията към нея са публикувани на интернет страницата на общината на адрес: https://iskarbg.bg/местни-избори-2023-29-октомври/.

Изискуемите от Вас документи по Изборен кодекс, посочени по-горе в поканата, са неразделна част от протокола на консултациите и се изпраща с предложението на Кмета на общината до ЦИК за назначаване на състава на ОИК – Искър.

 

С уважение,

инж.ВАЛЕНТИН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община Искър

 

 

 

Изготвил:

Теменужка Василева

Секретар на общината                                                           

Покана обществено обсъждане на бюджет 2023 г. на Община Искър

ПОКАНА

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2023 ГОДИНА

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси

ОБЩИНА ИСКЪР КАНИ

 

Всички граждани и заинтересовани лица на обществено обсъждане на проектобюджета на общината за 2023 год., което ще се състои на 18 август 2023 г. (петък) от 10:30 часа в Заседателната зала в сградата на общинска администрация гр.Искър, втори етаж, стая 203.

 

 

Съобщение за пръскане против комари на 08.08.2023 г. /вторник/ и на 09.08.2023 г. /сряда/

Съобщение за пръскане против комари на 08.08.2023 г. /вторник/ и на 09.08.2023 г. /сряда/

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциозни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме:

 

 1. При благоприятни климатични условия на 08.08.2023 г. /вторник/ и на 09.08.2023 г. /сряда/ ще се проведе наземно аерозолно третиране против комари (опушване) с препарат „ЦИТРОЛ“ 10/4 УЛВ, карантинен срок 24 часа.
 2. Графикът за извършване на третирането е както следва:
 • с.Писарово – 08.08.2023 г. /вторник/ от 21:30 часа до 22:30 часа;
 • гр.Искър – 08.08.2023 г. /вторник/от 22:30 часа до 00:00 часа;
 • с.Староселци – 09.08.2023 г. /сряда/ от 21:30 часа до 23:00 часа;
 • с.Долни Луковит – 09.08.2023 г. /сряда/ от 23:00 часа до 00:30 часа.
 1. Изпълнител на третирането е фирма „ВЕСТА 73“ ЕООД, гр.Плевен.

 

Необходимо е жителите на упоменатите места да вземат предпазни мерки по време на третиране – да няма движение по улиците, прозорците да са затворени.

Пчеларите да вземат мерки за опазване на пчелните семейства и всички земеделски стопани да приберат животните.

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: При възникване на непредвидени обстоятелства наземно аерозолно третиране против комари (опушване) ще бъде проведено на 10.08.2023 г. /четвъртък/.

Съобщение за пръскане против комари

Съобщение за пръскане против комари


В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциозни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме:

 

 1. При благоприятни климатични условия на 13.07.2023 г. /четвъртък/ и на 14.07.2023 г. /петък/ ще се проведе наземно аерозолно третиране против комари (опушване) с препарат „ЦИТРОЛ“ 10/4 УЛВ, карантинен срок 24 часа.
 2. Графикът за извършване на третирането е както следва:
 • с.Писарово – 13.07.2023 г. /четвъртък/ от 21:30 часа до 22:30 часа;
 • гр.Искър – 13.07.2023 г. /четвъртък/ от 22:30 часа до 00:00 часа;
 • с.Староселци – 14.07.2023 г. /петък/ от 21:30 часа до 23:00 часа;
 • с.Долни Луковит – 14.07.2023 г. /петък/ от 23:00 часа до 00:30 часа.
 1. Изпълнител на третирането е фирма „ВЕСТА 73“ ЕООД, гр.Плевен.

 

Необходимо е жителите на упоменатите места да вземат предпазни мерки по време на третиране – да няма движение по улиците, прозорците да са затворени.

Пчеларите да вземат мерки за опазване на пчелните семейства и всички земеделски стопани да приберат животните.

„ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ИСКЪР“

 „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ИСКЪР“

 

Във връзка с изпълнението на проект BG05SFPR02-2.001-0177-С01 „Грижа в дома в община Искър“, Процедура № BG05SFPR02-2.001 „Грижа в дома“, финансирана от Европейския социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 на 22 юни 2023 година от 11:00 часа във Зала № 2 на Народно читалище „Ламби Кандев-1893“ гр.Искър се проведе информационен ден по проекта. В присъствието на представители на община Искър и граждани на събитието беше представена информация за проекта, в т.ч. цели, дейности, размер на финансовата подкрепа от ЕС и очаквани резултати.