Get Adobe Flash player

iskarbg

Съобщение проект 2ри тур

Съобщение проект 2ри тур

Звената „Български документи за самоличност“ при СДВР и ОДМВР ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на изборите за президент и вицепрезидент на Република България.

 

В седмицата преди 21 ноември 2021 г., когато ще се проведат изборите за президент и вицепрезидент на Република България, е създадена необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт) защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас. Дирекция „Български документи за самоличност“ е създала следната организация за работа:

 

  1. В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен /зелен/ паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност;
  2. При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 19 ноември 2021 г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.

 

За да бъде издадено удостоверение е необходимо:

  1. Гражданите лично да подадат искане в СДВР, ОДМВР и РУ при СДВР/ОДМВР за дните от 16 ноември 2021 г. до 20 ноември 2021 г. от 08.30 ч. до 17.00 ч. и на 21 ноември 2021 г. от 08.30 ч. до 19.00 ч. В случай, че работното време на съответното звено БДС е различно, удостоверенията ще се издават в рамките на работното време на звеното, като задължително ще се спазва периодът на 20.11.2021 г. (събота) и на 21.11.2021 г. (неделя). Информация за работното време на всяко звено БДС е поставена на входа на помещенията, в които се осъществява административно обслужване на граждани по линия на документи за самоличност и на интернет страницата на СДВР и ОДМВР.
  2. Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в изборите за президент и вицепрезидент на Република България, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.
  3. В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ, СДВР и ОДМВР независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

 

За периода от 16.11.2021 г. до 21.11.2021 г. вкл. ще се издават нови удостоверения.

 

Издадените удостоверения за изборите за президент и вицепрезидент на Република България и за Народно събрание проведени на 14.11.2021 г. са невалидни.

 

Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.

 

УДОСТОВЕРЕНИЕТО СЕ ИЗДАВА, ЗА ДА ПОСЛУЖИ САМО ПРЕД СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И Е ВАЛИДНО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН
21  НОЕМВРИ 2021 Г.

 

СЪОБЩЕНИЕ ГРАО непълноти и грешки

СЪОБЩЕНИЕ ГРАО непълноти и грешки

Общинска администрация гр. Искър уведомява избирателите, че във връзка с предстоящите избори за за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него с писмено заявление до Кмета на общината и Кметовете на кметства в срок до 06  ноември 2021 г. до 17.30 часа включителноПриложение № 26- ПВР/НС. 

В тази връзка от общинска администрация гр. Искър и в Кметствата на територията на община, ще бъде осигурено дежурство на длъжностните лица по ГРАО, чрез повикване по телефон, както следва:

на 06 ноември 2021 г. от 9.00 часа до 12.00 часа и от  12.30 часа до 17.30 часа

За община Искър

Йорданка Минковска – Главен специалист „ГРАО и ЛБД” в община Искър, на телефон:

0879010235

 

За Кметство с. Долни Луковит

Велислава Поповска – Старши специалист „Местни приходи, ГРАО и ВО” на телефон: 0879294930;

 

За Кметство с. Писарово 

Георги Флоров  – Специалист „Местни приходи, ГРАО и ВО“ на телефон: 0889205616 ;

 

За Кметство с. Староселци

Петя Свиленска –   Младши специалист „Местни приходи, ГРАО и ВО” на телефон:

0878/960601;

 

Съгласно чл. 43, ал.3 и ал.4 от Изборния кодекс, Кмета на общината и Кметовете на населени места да разгледат постъпилите заявления в срок до два дни и да се произнесат по тях с мотивирано решение. Същото да се обяви публично на сайта на общината и да се постави на информационните табла в общинската администрация и в Кметствата.

 

Решенията подлежат на обжалване пред Административния съд – Плевен в срок до два дни от тяхното обявяване.

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Област ПЛЕВЕН Община ИСКЪР
секция № 001 кметство ……….. населено място ГР.ИСКЪР

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
ЙОРДАН ИВАНОВ ДИКОВ
СВЕТОСЛАВ ЙОРДАНОВ ИЛИЙЧОВСКИ
ФИЛИП НИКОЛОВ БАНЧЕВ

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на
републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ПЛЕВЕН Община ИСКЪР
секция № 002 кметство ……….. населено място ГР.ИСКЪР

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
ГАЛИН КРАСИМИРОВ КРАЧУНОВ
ГАЛИН ТОДОРОВ ЧОРБАНСКИ
ДЕСИСЛАВА САШЕВА ЖЕЛЯЗКОВА
ПАВЛИНА ПЕТРОВА ВЪТКОВА
СТЕЛА МИЛЧЕВА НЕНЧЕВА

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на
републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ПЛЕВЕН Община ИСКЪР
секция № 003 кметство ……….. населено място ГР.ИСКЪР

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
БЕЛОСЛАВА ПЛАМЕНОВА ВЪЧКОВСКА
БОРИС СИЛВИЕВ АСЕНОВ
ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ ТУЛАШКИ
ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ
КРИСТИЯН ЕВГЕНИЕВ РУСЛАНОВ
МАРГАРИТА ВЕЛЧЕВА БРЕНИШКА
МИЛКА ПЕТРОВА ПЕТКОВА
НЕЛИ МИЛЕНОВА ВЕЛКОВА
ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПЕТРОВ

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на
републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ПЛЕВЕН Община ИСКЪР
секция № 004 кметство ……….. населено място ГР.ИСКЪР

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
БИСТРА КРУМОВА ФИЛИПОВА
ЕЛЗА АНГЕЛОВА СТЕФАНОВА
ЕМИЛИЯ БОРИСОВА ВЪЛКОВСКА
ИРЕИНА ПЕТРОВА НИКОЛОВСКА
ТИХОМИР ГОРАНОВ ГАНЧЕВ
ЦАРИНА БАТОВА БАНЧЕВА

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на
републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ПЛЕВЕН Община ИСКЪР
секция № 005 кметство ……….. населено място С.ДОЛНИ ЛУКОВИТ

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
АНИТА СТЕФАНОВА КИРИЛОВА
КАТЯ БОРИСОВА ПАВЛОВА

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на
републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ПЛЕВЕН Община ИСКЪР
секция № 006 кметство ……….. населено място С.ДОЛНИ ЛУКОВИТ

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
АКСЕЛ ГЕОРГИЕВ ОЛЕГОВ
ДЕСИСЛАВА ТИХОМИРОВА ХРИСТОВА
МИЛЕН ЮЛИЕВ МИЛАДИНОВ
МИРОСЛАВ МЕТОДИЕВ БОРИСОВ
НИКОЛИНА НЕШКОЛОВА СТИПЦОВСКА

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на
републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ПЛЕВЕН Община ИСКЪР
секция № 007 кметство ……….. населено място С.ДОЛНИ ЛУКОВИТ

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
ГАЛИН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на
републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ПЛЕВЕН Община ИСКЪР
секция № 008 кметство ……….. населено място С.ПИСАРОВО

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА СИМЕОНОВА
ПЕТЪР ДИМИТРОВ СИМЕОНОВ
ПЕТЯ СИМОВА ТОДОРОВА
СТОЯН МИТКОВ СТОЯНОВ

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на
републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област ПЛЕВЕН Община ИСКЪР
секция № 009 кметство ……….. населено място С.СТАРОСЕЛЦИ

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

––––––––––––––––––––––––––––––––
Собствено, бащино и фамилно име
––––––––––––––––––––––––––––––––
КРАСИМИР АЛЕКСАНДРОВ ДИМИТРОВ
ЦВЕТЕЛИНКА ПЕТРОВА ДОСЕВА
ЦВЕТОЗАР ИВАНОВ ЦВЕТКОВ

Съобщение за избирателите под карантина

Съобщение за избирателите под карантина

Общинска администрация гр. Искър уведомява избирателите, поставени под задължителна карантина или изолация, съгласно Закона за здравето, във връзка с предстоящите Избори за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г.,

че могат да подават заявления за гласуване с ПСИК на адреса, на който избирателят е поставен под задължителна карантина или задължителна изолация, до Кмета на община Искър или до Кметовете на кметства на с. Долни Луковит, с. Писарово и с. Староселци,

  • в срок от 01 ноември до 14 ноември 2021 г.– ;

Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс, както и подадено по електронен начин през интернет страницата на Централната избирателна комисия на адрес:

https://qvote.cik.bg/ns14.11.2021

или през интернет страницата на община Искър на адрес:

https://iskarbg.bg/Съобщения,

 

Към заявлението не се прилагат документи, освен пълномощно в свободен текст в случаите, в които се подава чрез пълномощник, като не се изисква нотариална заверка !

Не се изисква електронното заявление да бъде подписвано чрез квалифициран електронен подпис !

СЪОБЩЕНИЕ във връзка с изтичане на срок за подаване на заявления за изборите

Общинска администрация гр. Искър уведомява избирателите, че във връзка с предстоящите избори за за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., че на 30 октомври 2021 г. (събота) изтича срокът за:

– подаване на заявление за вписване по настоящ адрес – Приложение № 30-ПВР/НС

– за издаване на удостоверение за гласуване на друго място – Приложение № 35-ПВР/НС;

– за гласуване с подвижната избирателна кутия – Приложение № 39-ПВР/НС;

Общината е осигурила дежурни служители в общинската администрация на 30 октомври 2021 г. от 9.30 часа до 12.00 и от 12.30 часа до 18.00 часа

Гражданите могат да подават писмени заявления до Кмета на община Искър или до Кметовете на кметства на с. Долни Луковит, с. Писарово и с. Староселци в по-горе посочения срок.

За община Искър

Йорданка Минковска – Главен специалист „ГРАО и ЛБД” в община Искър, на телефон: 0879010235

 

За Кметство с. Долни Луковит

Велислава Поповска – Старши специалист „Местни приходи, ГРАО и ВО” на телефон: 0879294930;

 

За Кметство с. Писарово 

Георги Флоров  – Специалист „Местни приходи, ГРАО и ВО“ на телефон: 0889205616 ;

 

За Кметство с. Староселци

Петя Свиленска   Старши специалист „Местни приходи, ГРАО и ВО” на телефон: 0878/960601.

Разяснителна кампания на територията на общината за всички избиратели за пробно гласуване с машини.

Във връзка с предстоящите Избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., Общинска администрация гр. Искър организира обучителна и разяснителна кампания на територията на общината за всички избиратели за пробно гласуване с машини.
Демонстрационното пробно гласуване ще се проведе във всички населени места на територията на общината по ГРАФИК както следва:

ЗА ГРАД ИСКЪР
– 28.10.2021 г., 29.10.2021 г. и 30.10.2021г. от 09.00 ч. до 16,30 ч.
– 11.11.2021г. от 09.00 ч. до 16,30 ч.
– 12.11.2021г. от 09.00 ч. до 13,30 ч.

ЗА С. ПИСАРОВО
– 04.11.2021 г., 05.11.2021 г., 06.11.2021г. от 09.00 ч. до 16,30 ч.

ЗА С. ДОЛНИ ЛУКОВИТ
– 08.11.2021 г., 09.11.2021 г., 10.11.2021г. от 09.00 ч. до 16,30 ч.

ЗА С. СТАРОСЕЛЦИ
– 01.11.2021 г., 02.11.2021 г. и 03.11.2021г. от 09.00 ч. до 17,00 ч.
На машините за гласуване е инсталирана демоверсия и в електронните бюлетини няма да бъдат включвани политически партии или кандидати.