Get Adobe Flash player

Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

услуга 2391 Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право – по чл. 173 от СК) Покажи
Услуга 2076 Издаване на удостоверение за раждане – дубликат Покажи
Услуга 2016 Издаване на удостоверение за наследници Покажи
Услуга 2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път
Покажи
Услуга 2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат Покажи
Услуга 2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки Покажи
Услуга 2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца Покажи
Услуга 2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца Покажи
Услуга 2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена Покажи
Услуга 2109 Издаване на удостоверение за семейно положение Покажи
Услуга 2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес Покажи
Услуга 2110 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина Покажи
Услуга 1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес Покажи
Услуга 2019 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт – за първи път Покажи
Услуга 2017 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина Покажи
Услуга 1999 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – оригинал Покажи
Услуга 2052 Издаване на удостоверение за раждане – оригинал Покажи
Услуга 2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние Покажи
Услуга 2080 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина Покажи
Услуга 2073 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България Покажи
Услуга 2058 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители Покажи
Услуга 2053 Припознаване на дете Покажи
Услуга 2033 Възстановяване или промяна на име Покажи
Услуга 2079 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес Покажи
Услуга 2108 Издаване на удостоверение за правно ограничение Покажи
Услуга 2132 Промяна в актовете за гражданско състояние Покажи
Услуга 2039 Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г. Покажи
Услуга 2391 Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право – по чл. 173 от СК) Покажи
Услуга 2138 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението Покажи
Услуга 2390 Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство Покажи
Услуга 2107 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес Покажи
Услуга 2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година Покажи
Услуга 2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година Покажи
Услуга 2040 Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи Покажи
Услуга 2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт) Покажи
Услуга 2020 Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението Покажи